Forum Obywatelskiego Rozwoju

International Property Rights Index Report (IPRI) jest flagową publikacją wydawaną przez organizację Property Rights Alliance z siedzibą w Waszyngtonie. Organizacja ta zaangażowana jest w promowanie praw własności na całym świecie. IPRI jest wspierana przez wielu partnerów z całego świata. Wśród licznych fundacji i stowarzyszeń jest również Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

IPRI to badanie porównawcze, mające na celu określenie poziom respektowania praw własności zarówno w kontekście własności dóbr materialnych jak i intelektualnych. Ranking powstaje na podstawie ocen uzyskanych dla każdego kraju w wyniku analizy:

• otoczenia prawnego i politycznego, LP (Legal & Political Environment);
• prawa własności dóbr materialnych, PPR (Phisical Property Rights);
• prawa własności intelektualnej, IPR (Intelectual Property Rights).

Każda z powyższych kategorii dzieli się na dodatkowe składowe takie jak:

• otoczenie prawne i polityczne: niezależność sądownictwa, praworządność, stabilność polityczna i korupcja;
• prawa własności dóbr materialnych: ochrona praw własności, rejestracja nieruchomości i dostępność kredytu;
• prawa własności intelektualnej: ochrona praw własności intelektualnej, ochrona patentowa i prawa autorskie.

Wartości poszczególnych ocen wyliczane są na podstawie ocen cząstkowych przyznanych poszczególnym składnikom indeksu.

Ostatnia edycja z 2013 r. objęła 131 krajów, które generowały 98 proc. globalnego PKB i są zamieszkałe przez 93 proc. światowej populacji. W badaniu z 2013 r. zawarte są informacje obejmujące okres 2009-2013 pozwalające na analizę dynamiki wybranych zmiennych oraz zmian pozycji w rankingu.

Jak podkreślają autorzy, IPRI pełni rolę barometru pokazującego stanu praw własności na całym świecie.


Polska i inne kraje w rankingu:

W roku 2013 Polska zajęła w rankingu 44 miejsce z liczbą punktów 6,2 (rok wcześniej było to 6,1 pkt.). W porównaniu z 2012 r. nastąpiła poprawa tylko w jednej dziedzinie (prawa własności dóbr materialnych +0,2; w pozostałych bez zmian). W porównaniu z rokiem 2009 IPRI dla Polski wzrósł o 0,5 pkt na co złożyła się poprawa we wszystkich składowych (wzrost PR o 0,7 pkt, PPR o 0,4 pkt i IRP o 0,3 pkt.).
Pierwsze miejsce w rankingu w 2013 r. zajęła Finlandia z wynikiem 8,6 pkt., natomiast ostatnie Jemen (3,1 pkt.). Należy zauważyć, że pierwszą dwudziestkę państw (między 8,6 a 7,3 pkt.)  stanowią kraje wysokorozwinięte, o wysokiej wartości Human Development Index (HDI) takie jak kraje skandynawskie, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Kanada, kraje Beneluksu, ale także Singapur i Katar. 6,2 pkt. dla Polski stawia nas na równi z Urugwajem i Rwandą, a poniżej Słowacji, Węgier, Czech, Estonii i Portugalii. Jednocześnie Polska znalazła się w rankingu wyżej niż Włochy (6,1pkt., 47 miejsce),  Chiny (5,5 pkt., 58 miejsce), Grecja (5,4 pkt., 63 miejsce), Rumunia (5,3 pkt., 65 miejsce czy Rosja (4,5 pkt., 102 miejsce). Autorzy podkreślają, że istnieje silny dodatni związek pomiędzy pozycją w rankingu a PKB na osobę. Kraje w których prawa własności są lepiej chronione są krajami o wyższym dochodzie na mieszkańca, a więc i wyższym poziomie życia.

Pełen raport oraz więcej informacji o rankingu na stronie International Property Rights Index Report:

http://www.internationalpropertyrightsindex.org/