Forum Obywatelskiego Rozwoju

1. Analiza prawna przeprowadzona w ramach niniejszego Raportu w pierwszej kolejności objęła ocenę prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego, w którym przyjęto Ustawę nowelizującą system OFE z 2013 r. Analiza ta prowadzi do wniosku, że Ustawa została przyjęta przez Sejm RP z naruszeniem przepisów Konstytucji RP, co stanowi samoistną przesłankę do postawienia tezy o niezgodności całej Ustawy z poszczególnymi przepisami Konstytucji RP.

2. W dalszym toku analizy wyodrębniono z Ustawy pięć rozwiązań regulacyjnych o podstawowym znaczeniu dla realizacji jej celów, a także o najistotniejszym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Regulacje te poddano następnie analizie konstytucyjnej.

3. Ponadto analiza treści Ustawy ujawniła liczne inne wątpliwości dotyczące jej zgodności z Konstytucją RP, a w szczególności zgodności z zasadami prawidłowej legislacji.

Raport opracowano na zamówienie:
Konfederacji LEWIATAN

Zamawiający oraz autorzy Raportu wyrażają ponadto zgodę na wykorzystanie Raportu w całości lub w części przez każdego, dla kogo może on być źródłem informacji na temat zgodności Ustawy z Konstytucją RP lub – w interesie publicznym – okazać się pomocny w procesie kontroli konstytucyjności Ustawy reformującej system OFE, stanowiąc źródło argumentacji, mającej na celu ochronę standardów konstytucyjnych oraz zasad prawidłowej legislacji w procesie stanowienia prawa.

Pełna treść raportu znajduje się w załączniku.

W mediach:

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność, pb.pl 18.02.2014
Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność, prawo.rp.pl 18.02.2014