Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

Projekt ma na celu przybliżenie studentom różnic i podobieństw jakie mają między sobą austriacka szkoła ekonomii oraz chicagowska szkoła ekonomii. Te dwie szkoły są często nieznane, mylone lub uważane za przeciwstawne do siebie. Przybliżone zostaną również sylwetki najwybitniejszych przedstawicieli obydwu nurtów w ekonomii, takich jak Milton Friedman, F. A. von Hayek, L. von Mises.

Efekt jaki osiągnie projekt

Wykłady Austria czy Chicago? Pozwolą przybliżyć studentom podstawowe założenia i idee, które ukształtowały obydwie szkoły ekonomii. Poprzez formę wykładów, możliwe będzie popularyzowanie nurtów wolnościowych w ekonomii oraz (pośrednio) promocja FOR, jako organizacji szerzącej wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych.

Scenariusz projektu

Projekt składa się z cyklu 3 wykładów. Na każdym z nich zostaną przedstawione odrębne zagadnienia:
1. Wykład dotyczący austriackiej szkoły ekonomii
2. Wykład dotyczący chicagowskiej szkoły ekonomii
3. Debata: Austria czy Chicago? Różnice, podobieństwa oraz zastosowanie teorii obydwu szkół
Na pierwsze dwa spotkania zapraszani będą eksperci od danej dziedziny ekonomii lub studenci/doktoranci posiadający odpowiednią wiedzę na dany temat i chętni do jej przedstawienia. Każde ze spotkań będzie składać się z 45-minutowej prezentacji oraz 15-20 minutowej sesji pytań do zaproszonego gościa.
Ostatni wykład zorganizowany zostanie w formie debaty, na której przedstawiciele obydwu szkół omówią główne podobieństwa oraz różnice. W przypadku problemu ze znalezieniem ekspertów, spotkanie zorganizować można w formie debaty oksfordzkiej z dwoma drużynami złożonymi z uczestników debaty. Ostatnie spotkanie nie powinno mieć formy wykładu, należy położyć szczególny nacisk na debatę!

Po każdym z wykładów należy przewidzieć wspólne wyjście uczestników na spotkanie integracyjne w luźnej atmosferze (FOR nie zapewnia środków na pokrycie kosztów).

W razie, gdyby studenci chcieli przeprowadzić wykłady we własnym zakresie, należy zgłosić się do koordynatora Klubów po przykładowe prezentacje.

Środki potrzebne do realizacji projektu:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): min. 2 osoby do zorganizowania spotkań: 1 osoba prowadząca oraz 1 osoba odpowiedzialna za logistykę oraz promocję wydarzenia
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): roll-up FOR, banner ESFL; przygotowanie przykładowych prezentacji
Finansowe (wkład pieniężny): brak