Forum Obywatelskiego Rozwoju

2012-01-10

Ogłaszamy konkurs na tekst opisujący
koszty zaniechania prywatyzacji RUCH S.A. w latach 90-tych.

Dwie dekady temu RUCH był najbardziej wartościowym dystrybutorem prasy i produktów FMCG w Polsce. Jednak prywatyzacja RUCH trwała blisko dwie dekady. W tym czasie zaostrzyła się konkurencja, a RUCH popadł w kłopoty finansowe. Straciliśmy my – obywatele będący za pośrednictwem Skarbu Państwa właścicielami tej spółki.

Cel pracy
Jasne, wyczerpujące i przystępne udokumentowanie kosztów opóźnienia prywatyzacji RUCH S.A.

Nagrody
Autor najlepszej pracy otrzyma 1500 zł, a jego praca zostanie opublikowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Przyznane zostanie również wyróżnienie w wysokości 500 zł.

Forma pracy
Tekst do 5 tys. znaków (ze spacjami).

Zgłoszenia
Prace konkursowe wraz z danymi kontaktowymi autora należy przesłać na adres e-mail: [email protected] do niedzieli 12 lutego 2012. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 20 lutego 2012.

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Regulamin Konkursu „Koszty opóźnienia prywatyzacji RUCH S.A.”
(ze zmianą z 17.01.2012 w punkcie 5. dotyczącą objętości tekstu)

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg konkursu „Koszty opóźnienia prywatyzacji RUCH S.A.”, zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 20, tel. +48 22 628 85 11, fax +48 22 213 37 85, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658.

3. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na skutki opóźnienia prywatyzacji przedsiębiorstwa RUCH S.A. poprzez opublikowanie najlepszej pracy konkursowej.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do napisania pracy w języku polskim pt. „Koszty opóźnienia prywatyzacji RUCH S.A.” oraz przesłania jej do dnia 12 lutego 2012 r. (niedziela) na adres e-mail: [email protected].

5. Nadesłana praca powinna mieć objętość do 5 tys. znaków (ze spacjami) oraz zawierać imię i nazwisko autora oraz jego dane kontaktowe (e-mail, telefon). Do pracy mogą być dodane załączniki. Praca powinna w jasny, wyczerpujący i przystępny sposób przedstawiać koszty opóźnienia prywatyzacji RUCH S.A.

6. Autorzy prac muszą posiadać pełne i wyłączne prawa autorskie do przesyłanej pracy.

7. Praca nie może być wcześniej publikowana ani odczytywana w całości lub części.

8. Jedna osoba może przesłać wyłącznie jedną pracę.

9. Organizator przyzna zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł (brutto). Osoba, której praca zostanie wyróżniona, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (brutto).

10. Zapłata podatku dochodowego od nagrody pieniężnej obciąży zdobywcę nagrody z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa, a Organizator zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze od niej i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 lutego 2012 r. poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku prac spełniających kryteria opisane w niniejszym regulaminie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych Zwycięzcy Konkursu.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz innych działań statutowych Organizatora.

15. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

16. Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na powielanie, publikowanie, cytowanie, w całości lub części, przesłanej przez niego pracy.

17. Decyzje Organizatora w związku z Konkursem i realizacją niniejszego regulaminu, w szczególności co do rozstrzygnięcia i wyłonienia Zwycięzcy, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu oraz do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

19. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.for.org.pl.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.