Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja FOR ogłasza błyskawiczny konkurs na rysunek przedstawiający, wyjaśniający i komentujący zaproponowane 30 grudnia 2010 roku przez rząd zmiany w podziale składki emerytalnej na część wpływającą do ZUS i do OFE.

Do końca stycznia każdy może przysłać po pięć prac na adres: [email protected]. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w pierwszym tygodniu lutego 2011 r.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy profesjonalistów i amatorów. Wasze rysunki pomogą zrozumieć najbardziej dyskutowaną i dyskusyjną kwestię ekonomiczną początku 2011 roku.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.


REGULAMIN KONKURSU FOR NA RYSUNEK

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (zwana dalej: Organizatorem) z siedzibą przy Al. Szucha 2/4 lok.20, 00-582 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658.

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.for.org.pl

3. Konkurs jest otwarty.

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie konkursu.

5. Celem konkursu jest:

– upowszechnianie wiedzy ekonomicznej
– promocja talentów artystycznych

6. Przedmiotem konkursu jest stworzenie rysunku przedstawiającego, wyjaśniającego i komentującego zaproponowane 30 grudnia 2010 roku przez rząd zmiany w podziale składki emerytalnej na cześć wpływająca do ZUS i do OFE.

7. Technika wykonywania prac jest dowolna, z tym jednak zastrzeżeniem by umożliwiała reprodukcję.

8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotychczas niepublikowane.

9. Uczestnik konkursu może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe zawierające nie więcej niż pięć prac. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2011 r. na adres mailowy Fundacji FOR: [email protected] wpisując w temacie maila: Konkurs na rysunek.

10. Załączone do zgłoszenia konkursowego rysunki powinny być w formacie JPG lub tiff, nie przekraczające formatu A4 i objętości pliku 5 MB, o rozdzielczości 300 dpi, w separacji CMYK lub w grayscale.

11. W treści maila prosimy podać dane autora: imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z Konkursem na rysunek, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

12. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

13. Organizator konkursu nie odsyła prac uczestnikom konkursu.

14. Prace będą oceniane pod względem:

a. zgodności z celem i przedmiotem konkursu
b. oryginalności artystycznej
c. atrakcyjności wizualnej

15. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

– Andrzej Krajewski
– Wiktor Wojciechowski
– Helena Csato-Żamojda

16. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:

I miejsce – 750 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

17. Nagrody w wysokości do 760 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 lutego 2011 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl

19. O terminie i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail.

20. Nagrodzone prace zostaną opublikowane.
Organizator zastrzega możliwość opublikowania innych wybranych prac konkursowych.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.

21. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

22. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

23. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

24. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji konkursowej.

25. Reklamacje i roszczenia związane z konkursem należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 20 lutego 2011 r. na piśmie wraz z uzasadnieniem. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.


Pobierz regulamin (PDF)