Forum Obywatelskiego Rozwoju

Na konferencji prasowej, która odbyła się 26 stycznia br., Inicjatywa Obywatelska 10-ciu Ekonomistów przedstawiła propozycje zmian w systemie emerytalnym.

Najważniejsze z nich to:

1. Upowszechnienie systemu emerytalnego

 • Konstytucyjna zasada równości wymaga objęcia wszystkich obywateli jednolitymi zasadami emerytalnymi
 • Dlatego też górnicy i służby mundurowe powinny być objęte powszechnym systemem emerytalnym
 • Po przekroczeniu pewnej liczby lat pracy pracownicy mogliby otrzymać świadczenia podobne do pomostowych
 • Jednocześnie apelujemy o szybkie rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku dot. wyłomów w systemie emerytalnym

2. Stopniowe podwyższanie wieku przechodzenia na emeryturę

 • Zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet.
 • Podniesienie minimalnego wieku przechodzenia na emeryturę. Dla zachowania dobrej relacji długości pracy zawodowej i przebywania na emeryturze, ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę powinien być przesunięty z obecnych 60/65 lat do 67 lat.
 • W okresie wydłużania wieku emerytalnego niezbędne byłoby określenie mechanizmu przejściowego, łagodzącego skutki wydłużania czasu pracy (por załącznik).
 • Równoczesne niezbędne jest wprowadzenie systemu zachęt i ułatwień w zatrudnianiu pracowników starszych, wzmocnienie kształcenia ustawicznego, poprawa opieki zdrowotnej, rozwój rynku usług opiekuńczych dla dzieci oraz osób starszych..
 • W przyszłości powinien być stosowany płynny mechanizm dostosowujący wiek emerytalny do wzrostu długości życia.

3. Reforma KRUS

 • Natychmiastowe zamknięcie dopływu do KRUS nowych ubezpieczonych.
 • Wyłączenie z KRUS utrzymujących się z działalności pozarolniczej
 • Przesunięcie do powszechnego systemu rolników zaczynając od większych gospodarstw
 • Docelowo przejęcie całości funkcji emerytalnych KRUS przez system powszechny (od 2017-18)
 • Wprowadzenie systemu wsparcia socjalnego dla ubogich rodzin rolniczych

4. Lepsze działanie OFE

 • Wprowadzenie zewnętrznego benchmarku
 • Eliminacja zbędnych kosztów pośrednictwa pomiędzy ubezpieczonymi (wyeliminowanie zjawisk agresywnej akwizycji, ograniczenie wydatków na reklamę)
 • Płynne przejście z inwestycji bardziej ryzykownych na inwestycje bezpieczne
 • Zróżnicowanie opłat od składki pomiędzy funduszami ryzykownymi i bezpiecznymi

5. Bezpieczna wypłata emerytur

 • Emerytury wypłacane z filaru kapitałowego mogłyby być wyłącznie dożywotnie
 • Wypłacałyby je konkurujące ze sobą instytucje prywatne
 • Zabezpieczenie wpływów z prywatyzacji do Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz wprowadzenie ustawowego zakazu wykorzystania tych środków na inny cel
 • Dla długofalowej stabilności systemu niezbędna jest coroczna informacja o długookresowej sytuacji systemu emerytalnego: prognozy demograficzne, jawny i ukryty dług emerytalny, długookresowa sytuacja finansowa systemu

Dzięki proponowanym zmianom:

 • powstanie powszechny i jednolity system emerytalny
 • efektywniejszy system inwestowania środków przez OFE
 • bezpieczny system wypłat emerytur
 • bardziej elastyczne finanse publiczne
 • zwiększy się aktywność zawodowa Polaków
 • zwiększy się potencjał wzrostu gospodarczego

Inicjatywę Obywatelską 10-ciu Ekonomistów tworzą:

– Jakub Borowski (ekonomista Invest-Banku),
– Maciej Bukowski (prezes Instytutu Badań Strukturalnych),
– Agnieszka Chłoń-Domińczak (b. wiceminister pracy),
– prof. Marek Góra (współtwórca reformy emerytalnej z 1999 r., wykładowca SGH),
– Bogusław Grabowski (b. członek Rady Polityki Pieniężnej, prezes Skarbca),
– Janusz Jankowiak (ekonomista Polskiej Rady Biznesu),
– Witold Orłowski (b. doradca prezydenta Kwaśniewskiego, ekonomista PricewaterhouseCoopers),
– Ryszard Petru (ekonomista BRE Banku),
– Krzysztof Rybiński (b. wiceprezes NBP, obecnie w Ernst&Young),
– Wiktor Wojciechowski (ekonomista Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju -FOR)

Propozycje zmian w systemie emerytalnym – materiały do pobrania:


Przeczytaj więcej:

Gazetaprawna.pl
Forsal.pl
Tvn24.pl
Bankier.pl
Wprost.pl
Gazeta Bankowa
Polska.pl (audio)