Forum Obywatelskiego Rozwoju

,,Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów. Raport? jest to publikacja, która powstała przy współpracy Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Raport jest owocem programu ,,Obywatelski Monitoring kandydatów na sędziów?, prowadzonego wspólnie przez wymienione wyżej instytucje. Podstawowym celem tego programu jest zagwarantowanie udziału społeczeństwa obywatelskiego w dokonywaniu wyborów z pośród kandydatów na stanowiska sędziowskie w sądach i trybunałach: Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Trybunale Stanu, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Zobacz dokument