Forum Obywatelskiego Rozwoju

Raport ONZ na temat szarej strefy
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ opublikowała raport Non-observed economy in national accounts. Survey on country practices, który zawiera dane o wielkości szarej strefy w 43 krajach, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Według raportu w Polsce w szarej strefie powstaje aż 15,7 proc. PKB. W nowych krajach członkowskich UE odsetek ten jest najniższy w Czechach (4,6 proc.), a najwyższy na Litwie (18,9 proc.). Wśród wszystkich krajów OECD zakres nierejestrowanej aktywności gospodarczej jest najniższy w Stanach Zjednoczonych i wynosi tylko 0,8 proc. Autorzy raportu wskazują, że szara strefa jest tym większa, im mniej przyjazne dla przedsiębiorców są warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak np. nadmierna biurokracja lub wysoka płaca minimalna.

– Anna Czepiel