Forum Obywatelskiego Rozwoju

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności w Polsce w III kwartale 2007 r. według cech demograficznych i społecznych. W opracowaniu tym dokonano analizy osób pracujących pod względem cech zawodowych, statusu zatrudnienia oraz czasu pracy, a także bezrobotnych ze względu na czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy i przeszłość zawodową. Opracowanie to zawiera również opis sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz analizę przyczyn bierności zawodowej wśród Polaków.

Zgodnie z publikacją GUS-u w III kwartale 2007 r. aktywność zawodowa ludności w Polsce wynosiła 54,1 proc. (badanie obejmuje ogół ludności w wieku 15 lat i więcej). W analogicznym okresie w poprzednim roku ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,7 proc. ogółu badanych. Oznacza to spadek współczynnika aktywności zawodowej o 0,6 punktu proc. W III kwartale 2007 r. aktywność zawodowa wśród mężczyzn kształtowała się na poziomie 62,1 proc., wobec 46,8 proc. wśród kobiet.

Polska odznacza się wyjątkowo niską aktywnością zawodową wśród osób w wieku 15 lat i więcej. Największa dysproporcja dotyczy jednak grupy osób w wieku przedemerytalnym tj. w wieku 55-64 lata. Dla porównania w 2005 r. w tej grupie osób aktywność zawodowa w Polsce kształtowała się na poziomie 28,1 proc., podczas gdy w Irlandii 53,4 proc. W efekcie udział osób pracujących do niepracujących w wieku przedemerytalnym jest prawie dwukrotnie większy w Irlandii niż w Polsce. Według ekonomistów zwiększenie aktywności zawodowej Polaków stanowi rezerwę, która, gdyby ją wykorzystać, mogłaby znacząco przyspieszyć wzrost gospodarczy naszego kraju.

Czytaj więcej w oficjalnym opracowaniu GUS.

Raport Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego?, w którym omówiony jest problem niskiej aktywności zawodowej w Polsce.