Forum Obywatelskiego Rozwoju

Indeks koniunktury, obliczany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych spadł w styczniu o 9 punktów z poziomu 77 punktów. Oznacza to pogorszenie się oczekiwań dotyczących rozwoju polskiej gospodarki. Indeks Biznesu mierzący koniunkturę w gospodarce jest obliczany przez PKPP na podstawie prognoz analityków i ekonomistów dotyczących rozwoju gospodarczego i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w trzech perspektywach: kwartalnej, półrocznej i rocznej. Wartość indeksu na poziomie 50 pkt oznacza tempo wzrostu PKB wynoszące około 3,5% rocznie. Obecnie Indeks Biznesu w perspektywie rocznej osiąga wartość 64 pkt, co oznacza, że tempo rozwoju gospodarczego w tym roku będzie o około 1 punkt procentowy niższe niż w 2007 r.

Indeks Biznesu opiera się na czterech indeksach: indeksie popytu globalnego, indeksie finansów, makroekonomicznym i politycznym. Mierzą one odpowiednio: konsumpcję krajową, inwestycje i zmiany w eksporcie, rentowność przedsiębiorstw i dostępność kredytu oraz zmiany realnej stopy procentowej, makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej a także wpływ czynników politycznych na przewidywane zmiany w polskim prawie gospodarczym. Warto zwrócić uwagę, iż na spadek ogólnego indeksu koniunktury miały wpływ jedynie czynniki kształtujące globalny popyt w gospodarce oraz czynniki makroekonomiczne, podczas gdy współczynnik finansowy nie zmienił się, natomiast indeks polityczny mocno wzrósł.