Forum Obywatelskiego Rozwoju

W grudniu nastąpił wzrost stopy bezrobocia. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ostatnim miesiącu ubiegłego roku wyniosła ona 11,4%, co oznacza, że zwiększyła się w porównaniu do listopada o 0,2 punktu procentowego. Dla porównania w grudniu 2006 r. stopa bezrobocia wyniosła 14,6%, a w grudniu 2004 r. 19%.

Spadek zatrudnienia, a co za tym idzie wzrost bezrobocia, w tym okresie jest związany z czynnikami sezonowymi, osłabieniem koniunktury w budownictwie oraz powrotem do ewidencji osób, które były objęte programami aktywizacji zawodowej. Równocześnie nastąpił spadek w ujęciu miesięcznym liczby wakatów zgłaszanych do urzędów pracy o 31 tysięcy do 54,6 tysiąca ofert pracy. W sumie łączna liczba bezrobotnych na koniec 2007 r. wyniosła 1745,9 tysiąca, co oznacza, że zmniejszyła się ona w porównaniu z rokiem poprzednim o 563,5 tysięcy osób, czyli o 24,4%.