Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według danych GUS tempo wzrostu płac przyspiesza. W październiku wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 11% (licząc miesiąc do takiego samego miesiąca roku poprzedniego), natomiast w listopadzie wskaźnik ten wyniósł już 12%. Pomimo przewidywanego przez ekonomistów obniżenia tempa wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku obecna sytuacja jest niepokąjca, gdyż za obecnym przyrostem płac nie podąża zwiększenie wydajności, co z kolei prowadzi do narastania presji inflacyjnej.

Biorąc pod uwagę 4,8%-owy wzrost wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym i wysoką inflację, która w listopadzie br. wyniosła 3,6% należy obawiać się dalszego przyspieszenia wzrostu cen. Zdaniem analityków przekorczenie progu 4% jest możliwe jeszcze w tym roku, w przyszłym natomiast tempo wzrostu cen i usług konsumpcyjnych może być nawet wyższe niż 5%. Stąd dalsze podwyżki stóp procentowych są konieczne, a ich liczba szacowana jest na 4-6 w przyszłym roku. Równoczesnie Rada Polityki Pieniężnej może być zmuszona do złamania zwyczaju wstrzymywania się ze zmianami stóp procentowych na ostatniej, przedświątecznej sesji, która odbędzie się już w tym tygodniu.