Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT 11 O5/12/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„Wprowadzenie euro w Europie Zachodniej spowodowało podwyżki cen we wszystkich krajach.”

Źródło: podpis pod ilustracją do artykułu Andrzeja Kaźmierczaka, Kiedy do euro?, „Nasz Dziennik” nr 281 (2994), 1-2 grudnia 2007, s. 19.

SPROSTOWANIE:

Waluta euro została wprowadzona w 12 krajach członkowskich Unii Europejskiej 1 stycznia 2002 r. W 2002 r. wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych (średnia roczna stopa zmiany zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych) w strefie euro wyniósł 2,2% i był mniejszy niż w 2001 r. (2,3%). Niższy wzrost cen w 2002 r. w porównaniu do 2001 r. wystąpił w siedmiu krajach strefy euro (Belgii, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Portugalii i Finlandii) zaś wyższy wzrost cen w 2002 r. w porównaniu do 2001 r. wystąpił w pięciu krajach strefy euro (Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji i Włoszech).

Źródło: Eurostat, strona internetowa:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_ECOBAC&root=STRIND_ECOBAC/ecobac/eb040