Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS-u wzrost produktu krajowego brutto w Polsce w III kw. br. wyniósł 6,4% w stosunku do III kw. roku poprzedniego (PKB niewyrównany sezonowo w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). Ekonomiści ankietowani przez agencję ISB przewidywali wzrost PKB w III kw. br. w wys. średnio 5,9%. Wysoka dynamika PKB w III kw. br. wynikała z:

· takiego samego jak w poprzednim kwartale wpływu spożycia indywidualnego na wzrost PKB – w wys. 3,2 pkt. proc.,

· wyższego niż w poprzednim kwartale wpływu popytu inwestycyjnego – w wys. 3,8 pkt. proc. w porównaniu z 3,5 pkt. proc. w II kw. br.,

· mniejszego niż w poprzednim kwartale wpływu eksportu netto – w wys. -1,1 pkt. proc. w porównaniu z -1,8 pkt. proc. w II kw. br.

Czytaj więcej:

Notatka GUS: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_3kw_2007.pdf