Forum Obywatelskiego Rozwoju

W wygłoszonym przed południem exposé Prezes Rady Ministrów Donald Tusk nakreślił główne kierunki działania swojego rządu. Myślą przewodnią jego przemówienia było słowo „zaufanie”- zaufanie władzy do obywateli oraz zaufanie władzy centralnej do lokalnej. Premier zaznaczył, że pragnie również, by słowo to stało się mottem prac jego rządu.

Celem podstawowym rządu PO-PSL jest stworzenie warunków do szybkiego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie do zmniejszenia bezrobocia. Aby tego dokonać, rząd zamierza stopniowo zmniejszać wysokość podatków i innych danin społecznych oraz upraszczać przepisy utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony, praw pracobiorców oraz tych, którzy miejsca pracy tworzą. Rezultatem szybkiego wzrostu gospodarczego ma być spadek bezrobocia do poziomu średniej unijnej w 2012 roku.

W ciągu pół roku ma powstać 4-letni plan prywatyzacji spółek skarbu państwa. Na liście tej mają się znaleźć spółki, które zostaną w najbliższym czasie sprywatyzowane oraz spółki które zostaną przekazane samorządom terytorialnym. W planie będą wymienione również spółki strategiczne, które nie będą prywatyzowane. Pieniądze z prywatyzacji mają zostać przeznaczone na zmniejszenie kosztów obsługi długu publicznego, podwyżki dla sfery budżetowej oraz na Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego ma doprowadzić budżet do stanu bliskiego równowagi w roku 2012, a także przygotować Polskę do wejścia do strefy euro. Dzięki lepszemu wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej więcej środków ma być przeznaczonych na rozwój infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń portów morskich z resztą kraju oraz szybką informatyzacją polskiej wsi.

Premier zapowiedział również reformę służby zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia ma być podzielony na kilka osobnych funduszy, co ma spowodować większą konkurencję na rynku usług medycznych, a co za tym idzie, poprawę jakości świadczonych usług oraz podniesienie płac w służbie zdrowia.

Kolejnym punktem wystąpienia Prezesa Rady Ministrów było zapowiedzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Przełomowym pomysłem na uzdrowienie sytuacji w oświacie ma być wprowadzenie bonu oświatowego.

Oprócz odwoływania się do zaufania, Donald Tusk mocno podkreślił wagę idei solidarności. Solidarność międzypokoleniowa oznacza, że prace nad reformą emerytalną zostaną dokończone w 2008 roku. Solidarność między regionami oznacza, że środki budżetowe, a także środki z Unii Europejskiej przeznaczone na politykę spójności będą wydawane efektywniej by zapobiec narastaniu różnic między Polską wschodnią, a zachodnią. Solidarność między grupami społecznymi oznacza, że będą brane pod uwagę przede wszystkim interesy ludzi najbardziej potrzebujących, a nie tylko grup zawodowych, które potrafią się najlepiej zorganizować.