Forum Obywatelskiego Rozwoju

W opinii publicznej wielu krajów dominuje, podsycany często przez antyglobalistów, pogląd, że interesów biednych państw afrykańskich czy azjatyckich nie można pogodzić z ideami wolnorynkowej konkurencji, a zachodzące procesy globalizacji skazują wielu ludzi na wyzysk. Polemikę z takimi opiniami podejmuje w swojej najnowszej książce pt. „Spór o globalizację” Johan Norberg. Młody, bo zaledwie 34 letni, szwedzki autor rozprawia się z wieloma mitami nt. globalizacji i związanych z nią procesów społeczno-gospodarczych. Wykorzystując liczne przykłady empiryczne i najnowsze badania naukowe, krok po kroku obnaża błędy w rozumieniu podstawowych mechanizmów ekonomicznych. Z właściwą sobie przystępnością tłumaczy, w jaki sposób czynniki instytucjonalne, takie jak regulacje prawne, poziom demokratyzacji, czy bariery handlowe przekładają się na wyniki ekonomiczno-społeczne wyrażone takimi wskaźnikami jak: wysokość dochodów, poziom analfabetyzmu, czy śmiertelność noworodków. Udowadnia przy tym, że globalizacja, rozumiana jako wolność gospodarcza w wymiarze międzynarodowym, prowadzi do poprawy standardu życia ludzi na całym świecie, w tym przede wszystkim w najbiedniejszych regionach w Afryce i Azji, zaś jej niedostatek pogłębia biedę i nierówności między narodami. Wnioski te prowadzą autora do otwartego i zdecydowanego opowiedzenia się za zniesieniem barier krępujących wolność gospodarczą ludzi.

– Piotr Pękała