Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wydatki przedsiębiorstw na wynagrodzenia w październiku wzrosły o 16,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Po skorygowaniu o inflację, wzrost wydatków płacowych nadal był bardzo duży i wyniósł 13,6 proc. Tak wysoka dynamika funduszu płac może przyczynić się do utrwalenia presji inflacyjnej. Z jednej strony, umożliwia to sfinansowanie dużych wydatków konsumpcyjnych, z drugiej jednak, może to skłonić przedsiębiorstwa do podniesienia cen w celu utrzymania stałej relacji zysku do przychodów. W reakcji na dane o dynamice płac Halina Wasilewska-Trenkner, członek Rady Polityki Pieniężnej, stwierdziła, że dla zatrzymania wzrostu inflacji może okazać się niezbędne podniesienie stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy więcej niż 3-4 krotnie.