Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według opinii Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej projektu Ustawy budżetowej na rok 2008, niska dynamika wydatków sektora finansów publicznych w połączeniu z szybkim tempem wzrostu gospodarczego sprawią, że relacja tych wydatków do PKB zmniejszy się w ujęciu kasowym i bez uwzględnienia środków unijnych z 41,5% w 2007 r. do 40,6% w 2008 r.
Jak zauważa RPP na obniżenie tej relacji będzie miał wpływ niewielki wzrost lub spadek niektórych wydatków mających charakter prawnie zdeterminowanych, co wynika m.in. z korzystnych uwarunkowań makroekonomicznych. Te korzystne uwarunkowania prawdopodobnie ulegną jednak w przyszłości odwróceniu, czego wynikiem będzie wzrost wydatków m.in. na obsługę długu publicznego. RPP podkreśla jednak, że niewielkie ograniczenie wydatków sektora finansów publicznych nie jest współmierne do ograniczeń obciążeń podatkowych takich jak obniżka składki na ubezpieczenie społeczne i obniżka podatków. Dlatego też, pomimo sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, w przyszłym roku zwiększy się relacja deficytu budżetu państwa do PKB (z 2,0% PKB w 2007 r. do 2,3% PKB w 2008 r.). W związku z tym, istnieje ryzyko wzrostu relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB w 2008 r. (z poziomu 3,0% PKB według metodologii ESA’95 zakładanego przez Ministerstwo Finansów w 2007 r.). To doprowadzi do zwiększenia potrzeb pożyczkowych państwa a co za tym idzie także długu publicznego wyrażonego jako udział w PKB (z 47,1% PKB w 2007 r. do 47,7% w 2008 r. według ESA’95).
Jak ostrzega RPP w krótkim okresie ekspansja fiskalna może zwiększyć presję inflacyjną, w średnim okresie oznaczałoby to zaś gorsze przygotowanie finansów publicznych na okres słabszej koniunktury. Z dokumentu RPP wynika, że w Polsce potrzebne są głębsze reformy strukturalne wydatków publicznych, mające na celu ograniczanie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu średniookresowego celu budżetowego, zdefiniowanego w Programie Konwergencji jako deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB.