Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 4 08/10/2007

NIERZETELNA INFORMACJA:

„(…) mamy najniższą płacę minimalną wśród państw Unii Europejskiej, polska płaca minimalna jest pięcio-, sześciokrotnie niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej (…)”

„(…) Ja tylko chcę powiedzieć, że w Polsce obecnie płaca minimalna jest na poziomie 30% średniej krajowej, w państwach Unii Europejskiej to jest od 50% w górę.”

– Bogusław Ziętek, Przewodniczący Polskiej Partii Pracy w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, 3 października 2007 r.

Źródła: strony internetowe:
http://www.partiapracy.pl/2007/10/03/399,0,1,G,0,0.html, http://www.polskieradio.pl/jedynka/sygnalydnia/?id=11202.

SPROSTOWANIE:

W pierwszej połowie 2007 r. płaca minimalna w Polsce wynosiła 246 euro. Niższą płacę minimalną wyrażoną w euro miało w tym czasie sześć krajów: Estonia (230), Słowacja (217), Litwa (174), Łotwa (172), Rumunia (114) i Bułgaria (92).

Według wstępnych danych płaca minimalna w Polsce uwzględniająca parytet siły nabywczej w styczniu 2007 r. wynosiła 389. Niższą płacę minimalną wyrażoną w parytecie siły nabywczej miało w tym czasie sześć krajów: Estonia (362), Słowacja (351), Litwa (324), Łotwa (310), Bułgaria (216), Rumunia (204).
Według danych za lata 2005-2006 płaca minimalna jako procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przemysłowym i usługowym w Polsce wynosiła 33,7%. Na niższym poziomie była w tym okresie płaca minimalna na Łotwie (33,6%), w Estonii (33,2%) i w Rumunii (32,6%). Tylko trzy kraje Unii Europejskiej zanotowały w tym okresie płacę minimalną jako procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przemysłowym i usługowym w wysokości równej lub wyższej niż 50%: Malta (50,6% w 2005 r. i 50,6% w 2006 r.), Luksemburg (50,7% w 2005 r. i 50,4% w 2006 r.) i Irlandia (52,0% w 2005 r. i 51,0% w 2006 r.).

Źródła: Eurostat, Minimum Wages 2007, “Statistics in Focus”, 71/2007, s. 2-3, strona internetowa: http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KSSF07071ENC/KSSF07071ENC_002.pdf; strona internetowa Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/labour/earn/earn_minw&language=en&product=EU_MASTER_labour_market&root=EU_MASTER_labour_market&scrollto=62.