"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Regulamin konkursu na komiks

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS O TEMATYCE EKONOMICZNEJ

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju ? FOR (zwana też dalej: Organizatorem) z siedzibą przy ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658.

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.for.org.pl oraz na stronie www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich i ma zasięg ogólnopolski.

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie konkursu.

5. Celem konkursu jest:
- upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks
- umożliwienie ujawnienia się i wypromowanie indywidualnych talentów artystycznych

6. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o tematyce ekonomicznej zgodnie z zadeklarowanymi następującymi tematami:
1) inflacja
2) oszczędzanie / inwestowanie
3) podatki
4) wcześniejsze emerytury
5) prywatyzacja
6) płatna / bezpłatna służba zdrowia
7) płatne / bezpłatne studia wyższe

Materiały pomocnicze, opisujące każdy z tych tematów znajdują się na stronie internetowej www.for.org.pl oraz www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny

7. Technika wykonywania prac jest dowolna, z tym jednak zastrzeżeniem by umożliwiała reprodukcję.

8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.

9. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 8 stron (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna). Strony w formacie A4 (210 x 297 mm) (układ pionowy lub poziomy) powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisaną kategorię, numer strony, dane autora: imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Strony powinny być sygnowane nazwiskiem autora wyłącznie na odwrocie. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu.

10. Nadesłane prace będą oceniane w siedmiu kategoriach tematycznych:
1) inflacja
2) oszczędzanie / inwestowanie
3) podatki
4) wcześniejsze emerytury
5) prywatyzacja
6) płatna / bezpłatna służba zdrowia
7) płatne / bezpłatne studia wyższe

Prace będą oceniane pod względem:
a. zgodności z zaproponowanym opisem problemu
b. oryginalności artystycznej
c. atrakcyjności wizualnej


11. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
- Leszek Balcerowicz
- Jacek Fedorowicz
- Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki ? twórcy Jeża Jerzego
- Michał Ogórek
- Marek Raczkowski
- Antoni Rodowicz

12. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
I miejsce ? 5000 zł
II miejsce ? 3000 zł
III miejsce ? 2000 zł
Wyróżnienia w każdej z 7 kategorii po 1000 zł.
Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane.
Organizator zastrzega możliwość opublikowania innych wybranych prac konkursowych.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania wyróżnień w danej kategorii.

13. Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa, a Organizator oraz fundator zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), przed wydaniem nagród zwycięzcom konkursu obliczą, pobiorą od nich i odprowadzą do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości 10%.

14. Prace należy przesłać lub złożyć osobiści w terminie do 10 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Fundacji FOR, ul. Stępińska 13, 00-739 z dopiskiem ? Konkurs na konkurs ekonomiczny? wraz ze stosownym oświadczeniem o dotyczącym przetwarzania danych osobowych o którym mowa w pkt.20 i 21 poniżej.
Prosimy o w miarę możliwości dołączanie płyt CD z zeskanowanymi pracami w niskiej rozdzielczości.

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2008 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl oraz www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny.

16. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w terminie nie późniejszym niż w grudniu 2008 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni w jeden z następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

17. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę promocji autora i komiksu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

18. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym, przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

19. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

20. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

21. Formularze dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.for.org.pl oraz www.wyborcza.pl/komiksekonomiczny i należy je dołączyć do nadsyłanych prac konkursowych.
22. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

24. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji konkursowej.

25. Reklamacje i roszczenia związane z konkursem należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 31 października 2008 r. na piśmie z uzasadnieniem. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.