"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Regulamin konkursu na komiks i animację

 1. Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa, a Organizator oraz Partner zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), przed wydaniem nagród zwycięzcom konkursu obliczą, pobiorą od nich i odprowadzą do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości 10%.
 2. Prace należy przesłać lub złożyć osobiści w terminie do 31 grudnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Fundacji FOR, al. Szucha 2-4 lok. 20, 00-582 Warszawa z dopiskiem ? Konkurs na komiks i animację? wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych o którym mowa w pkt.20 i 21 poniżej.
  Prosimy o w miarę możliwości dołączanie do komiksów, płyt CD z zeskanowanymi pracami.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2010 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl po oficjalnym wręczeniu nagród.
 1. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w terminie nie późniejszym niż w marcu 2010 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni w jeden z następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę promocji autora, komiksu lub animacji. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym, przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych i multimedialnych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
 2. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

  Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i animacji i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Formularze dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.for.org.pl i należy je dołączyć do nadsyłanych prac konkursowych i multimedialnych.
 4. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji konkursowej.
 7. Reklamacje i roszczenia związane z konkursem należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. na piśmie z uzasadnieniem. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.