"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Debaty FOR (2008-2013)

Debata FOR: Eksperci i przedsiębiorcy przeciwni jednolitemu patentowi europejskiemu - 14 lutego 2013 r.

Polska nie powinna podpisywać porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, przyjętego przez Parlament Europejski w grudniu ubiegłego roku – twierdzą uczestnicy debaty zorganizowanej 14 lutego br. przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z wprowadzeniem jednolitej ochrony patentowej wiąże się bowiem więcej zagrożeń niż potencjalnych korzyści.

Rząd prawdopodobnie wysłucha głosu ekspertów i przedsiębiorców, ale jest to kolejny przypadek po umowie ACTA, kiedy ważne, a jednocześnie złożone kwestie nie są szeroko
i odpowiednio wcześniej konsultowane z zainteresowanymi stronami. Odkrycie słabości proponowanych rozwiązań jest o wiele bardziej prawdopodobne w ogniu dyskusji publicznej, niż podczas ustaleń w wąskim gronie ekspertów.

Debatę, która odbyła się w Centrum Prasowym PAP, poprowadził Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, a udział w niej wzięli:

• Prof. Aurelia Nowicka – prawnik, specjalista od prawa własności intelektualnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• Prof. Stanisław Sołtysiński - prawnik, specjalista m.in. od ochrony własności przemysłowej, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,
• Katarzyna Urbańska – radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan,
• Marek Orłowski – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, ekspert Zachodniej Izby Gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy stanowiska prezentowane przez ekspertów.

 

Prof. Aurelia Nowicka

Zarówno system jednolitej ochrony patentowej, jak i system rozstrzygania sporów przewidziany w porozumieniu o Jednolitym Sądzie Patentowym, zasługują na zdecydowanie negatywną ocenę z punktu widzenia istotnych interesów naszego kraju i podmiotów polskich. Oba systemy, niezmiernie złożone i skomplikowane pod względem prawnym, cechuje drastyczna asymetria korzyści. Ich beneficjentami będą gospodarki i podmioty z państw wysoko zaawansowanych technologicznie, natomiast pozycja podmiotów funkcjonujących w naszym kraju ulegnie poważnemu pogorszeniu. Nowe rozwiązania nie zapewniają właściwej równowagi między interesami silnych użytkowników systemu patentowego a interesem publicznym państw takich jak Polska, mających słabszy potencjał rozwoju innowacyjności i mniejsze środki – publiczne i prywatne – na badania
i rozwój.

Obowiązywanie jednolitych patentów w Polsce drastycznie pogorszy warunki prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej, badawczo-rozwojowej. Zamiast instrumentów wspierających innowacyjność, pojawią się dodatkowe czynniki nader istotnie zwiększające ryzyko i koszty. Automatyczna skuteczność jednolitych patentów spowoduje gwałtowny wzrost liczby monopoli patentowych, a brak oficjalnych, mających moc prawną tłumaczeń pozbawi podmioty polskie tych minimalnych gwarancji bezpieczeństwa prawnego, jakie istnieją w stosunku do patentów europejskich. Nie zrekompensuje tego żaden z zaproponowanych środków, w szczególności tłumaczenia automatyczne.

Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym budzi zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją. Nie do przyjęcia jest też system językowy mający obowiązywać w postępowaniach przed tym sądem, dotyczących nie tylko jednolitych patentów, lecz również patentów europejskich, a także dodatkowych praw ochronnych (SPC). „Zalety” utworzenia lokalnego oddziału pierwszej instancji JSP w Polsce (o ile to nastąpi) w znacznej mierze okażą się iluzoryczne.

* * *
Prof. Stanisław Sołtysiński

GŁÓWNE ARGUMENTY PRZECIWKO JEDNOLITEMU PATENTOWI EUROPEJSKIEMU (JPE)
ORAZ JEDNOLITEMU SĄDOWI PATENTOWEMU (JSP)

1. Bilans strat i korzyści dla Polski w razie przystąpienia do JPE jest zdecydowanie ujemny niezależnie od perspektywy czasowej (20-30 lat) oraz negatywnego, umiarkowanego bądź pesymistycznego scenariusza rozwoju innowacyjności w Polsce. Analiza Deloitte 1.10.2012 r.

2. Bilans gospodarczy JPE jest wątpliwy także dla Unii Europejskiej. Już dziś niewielką większość patentów europejskich w Monachium otrzymują firmy spoza UE, a udział zgłoszeń patentowych z USA, Chin, Korei i Japonii rośnie szybciej niż średnio z państw UE1.

3. JPE faworyzuje duże podmioty gospodarcze. Polska gospodarka jest oparta głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach.

4. Jakość rozwiązań prawnych pakietu patentowego jest wyjątkowo niska! Bonanza dla prawników. Koszty dla firm.

SZACUNEK KOSZTÓW I KORZYŚCI PRZYJĘCIA JPE I JSP

1. Raport Deloitte jest profesjonalnie przygotowany, lecz podkreśla, że nie uwzględnia wszystkich kosztów blokady patentowej.

2. Nie budzą wątpliwości takie koszty i korzyści jak: opłaty patentowe, wpływy z opłat do budżetu, koszty badań patentowych i tłumaczeń. Istotnie niedoszacowane są koszty blokady patentowej i ponad 10-krotnego zwiększenia patentów w skali rocznej.

NIEDOSZACOWANE SĄ NAJWIĘKSZE KOSZTY PONAD 10-KROTNEGO WZROSTU
BLOKADY PATENTOWEJ I ZMNIEJSZENIA DOMENY PUBLICZNEJ

1. O jaki procent wzrośnie liczba sporów?

2. Czy powództwa patentowe stanowią 0,24% liczby patentów (KE i Deloitte) czy 0,35% (dane UPRP)?

3. Deloitte lojalnie podkreśla, że nie uwzględnia takich skutków blokady patentowej jak:

(a)  konieczność rezygnacji z naśladownictwa na zupełnie niespotykaną dotąd skalę,
(b) koszty zawarcia umów licencyjnych,
(c) koszty zawarcia ugody z właścicielami patentów po rozpoczęciu produkcji,
(d) koszty zaniechania lub modyfikacji produkcji w toku

Sytuacje opisane w pkt. 3 (a) do 3 (d) zdarzają się wielokrotnie częściej niż procesy, na które z reguły nie stać MSP. Raport Deloitte nie szacuje kosztów w pkt. 3(a)-3(d) i przyjmuje zaniżoną skalę procesów według wskaźników KE.

4. Przykład jednego procesu dotyczącego leku. Ważna analiza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z maja 2012 r.

--------------------------------------------------------------
[1] W 2002 r. na Chiny przypadło 26 a w 2011 r. 515 patentów (wzrost prawie dwudziestokrotny), na Koreę odpowiednio 250 1425 patentów (wzrost niemal siedmiokrotny), a na Polskę odpowiednio 10 i 45 patentów. Wyprzedziły nas znacznie nie tylko Czechy, Węgry i Turcja (zdecydowanie), ale również np. Lichtenstein i Antyle Holenderskie (statystyka za ostatnie 10 lat).

* * *
Katarzyna Urbańska

PKPP Lewiatan od połowy 2010 r. uczestniczy w pracach legislacyjnych nad projektami wchodzącymi w skład tzw. Pakietu o jednolitej ochronie patentowej. Co do zasady, nigdy nie byliśmy przeciwny stworzeniu jednolitego systemu ochrony patentowej w UE, ale projekty regulacji przygotowane  przez Komisję Europejską wzbudziły nasze liczne obawy i wątpliwości. Przede wszystkim, przyjęte w ramach systemu rozwiązania są naszym zdaniem jednostronne i dyskryminują wiele krajów członkowskich, w tym Polskę, a stawiają w uprzywilejowanej sytuacji  kraje o wiele bardziej rozwinięte technologicznie, takie jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Chodzi tu głównie o kwestie reżimu językowego tego systemu.

Celem nowych rozwiązań miała być redukcja kosztów tłumaczenia patentów, które obecnie są bardzo wysokie i stanowią rzeczywistą barierę dla małych innowacyjnych firm. Zmierzając do redukcji kosztów tłumaczenia patentów dla autorów patentów, przerzucono te koszty na pozostałych uczestników systemu patentów, którzy będą zmuszeni do tłumaczenia patentów udzielonych w języku francuskim lub niemieckim, a także do dochodzenia swoich praw przed obcymi sądami w językach obcych. Dla takich krajów jak Polska, które znajdują się obecnie na drodze prowadzącej do gospodarki opartej na wiedzy, rozwiązania te są bardzo kosztowne i generują znaczne ryzyko prawne. Polscy przedsiębiorcy, w większej części użytkownicy systemu patentowego, muszą mieć prawo do rzetelnej informacji o nowych patentach na terytorium RP oraz mieć możliwość obrony przed naruszeniem praw podmiotów trzecich.

Naszym zdaniem, przyjęte rozwiązania wcale nie spowodują, że polskie MSP będą teraz masowo występować o ochronę swoich wynalazków na terytorium UE, a jedynie spowodują,  że lawina jednolitych patentów będzie automatycznie w językach obcych obowiązywać na terytorium RP. W efekcie takie działania mogą wykluczyć polskie firmy z jednolitego systemu patentowego, co zahamuje rozwój innowacji w Polsce i stworzy kolejną barierę na rynku wewnętrznym.

* * *
Marek Orłowski

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zdecydowanie jest przeciwny przystąpieniu Polski do wzmocnionej współpracy w ramach Unii Europejskiej w zakresie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz przystąpieniu do umowy międzynarodowej powołującej jednolity sąd patentowy.

Przeprowadzona przez nas analiza proponowanych rozwiązań jednoznacznie wskazuje, że w/w rozwiązania prawne stanowią wielkie zagrożenie dla polskich firm produkcyjnych sektora oświetleniowego, a więc firm produkujących oprawy oświetlenia domowego, oświetlenia ulicznego, systemów iluminacji, słupów i latarń, a także osprzętu elektrycznego, elektronicznych systemów zasilania, sterowania oraz kontroli i przyczynią się do likwidacji tego sektora gospodarki w Polsce.

Jednoznacznie stwierdzamy, że zamierzone rozwiązania tworzące jednolitą ochronę patentową i system językowy tej ochrony oraz zasady egzekucji prawa zdecydowanie są sprzeczne z interesem polskich przedsiębiorców ze względu na znacznie odbiegający od zachodnioeuropejskiego, krajowy potencjał rozwoju technicznego i stosunkowo niski stan innowacyjności. Z chwilą uruchomienia wyrafinowanych narzędzi prawa i jego surowej egzekucji, przewidzianych w proponowanych aktach prawnych, polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm, którzy stanowią naszą branżę, znajdą się na przegranej pozycji i zostaną wypchnięci z rynku w konfrontacji z polityką rynkową stosowaną przez globalne firmy.

Już teraz firmy globalne zwracają się do firm z branży oświetleniowej z pismami ostrzegającymi i wzywającymi do zaniechania produkcji lub proponują podpisanie bardzo niekorzystnej umowy licencyjnej. Powołują się przy tym na patenty, które nie obowiązują w Polsce. W firmach pojawia się przedstawiciel firmy globalnej, który jednoznacznie stwierdza, że jeżeli zarząd firmy nie podpisze umowy licencyjnej, to będzie musiał to uczynić zaraz po przystąpieniu Polski do współpracy w ramach patentu europejskiego o jednolitym skutku. W przeciwnym wypadku firmy czekają bardzo kosztowne procesy.


Debata FOR i Ambasady Brytyjskiej - 20 stycznia 2011 r.


W czwartek, 20 stycznia 2011 r. odbyło się seminarium "Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej - jaka droga do stabilności?", zorganizowane przez Fundację FOR i Ambasadę Brytyjską.
Celem seminarium była dyskusja na temat wyzwań, jakie kryzys finansów publicznych postawił przed krajami UE, działań podejmowanych przez Polskę, Wielką Brytanię i Węgry w celu ograniczenia nadmiernego deficytu oraz przyszłości zarządzania gospodarczego w UE.

Seminarium odbyło się w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

PROGRAM

9.00 - 9.05        Powitanie 
                          Ric Todd - Ambasador Brytyjski
9.05 - 9.30        Kynote speech 
                          Prof. Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady FOR
9.30 - 9.50        Zarządzanie ekonomiczne w UE
                          Ewa Synowiec - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
                          Paweł Osiej - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
9.50 - 10.05      Konsolidacja finansów publicznych w Wielkiej Brytanii 
                          Ric Todd - Ambasador Brytyjski
10.05 - 10.25    Konsolidacja finansów publicznych w Polsce
                          Jacek Rostowski - Minister Finansów
10.25 - 10.45    Konsolidacja finansów publicznych na Węgrzech
                          Richard Adorjan - Dyrektor ds. Budżetu, Ministerstwo Gospodarki

11.00 - 12.00 Dyskusja panelowa: Finanse publiczne w krajach UE - czy działania podejmowane przez Wielką Brytanię, Polskę i Węgry okażą się skuteczne? Jak osiągnąć długookresową stabilność finansów publicznych? Jak Unia Europejska może uniknąć pogłębienia się kryzysu?

PANELIŚCI:
                     Andrzej Rzońca - Członek Rady Polityki Pieniężnej, Współpracownik FOR
                     Jakub Borowski - Główny Ekonomista, Invest Bank
                     prof. Jim Rollo -Uniwersytet w Sussex
                     Simon Tilford - Główny Ekonomista, Centre for European Reform, Londyn
                     Kaspar Richter - Starszy Ekonomista, Bank Światowy

12.00 - 12.45 Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie dyskusji

PROWADZĄCY I MODERATOR DYSKUSJI PANELOWEJ: Roman Młodkowski - Dyrektor, Redaktor Naczelny TVN CNBC 
 

Przeczytaj na www.dziennik.pl

Przeczytaj na www.onet.pl

Przeczytaj na stronie Ambasady Brytyjskiej

Zaproszenie na seminarium

Zobacz galerię zdjęć


Patroni medialni debaty:

              

 


Debata FOR i Dziennika Gazety Prawnej - 5 maja 2010 r.

W środę, 5 maja 2010 r. odbyła się kolejna debata Fundacji FOR i "Dziennika Gazety Prawnej" pt. Czy polskie sądy mogą być efektywne?

W spotkaniu udział wzięli:
Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości,
Jerzy Stępień - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
Katarzyna Gonera - Sędzia Sądu Najwyższego,
Adam Bodnar - Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
Jarosław Bełdowski - były prezes Fundacji FOR.

Debatę poprowadził Marcin Piasecki - Zastępca Redaktora Naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej".
Podsumowania dokonał Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Fundacji FOR.

Wkrótce zapis całej debaty w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

Przeczytaj fragment na www.gazetaprawna.pl

Przeczytaj o efektywności polskiego sądownictwa na www.onet.pl

Zobacz materiał z debaty na www.tvncnbc.pl

Przeczytaj artykuł prof. Leszka Balcerowicza: "Naprawmy wymiar sprawiedliwości" (DGP, 11.05.2010)

Zobacz zapis debaty w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (12.05.2010)Patroni medialni debaty:

 


Debata FOR i Dziennika Gazety Prawnej - 24 listopada 2009 r.

We wtorek 24 listopada 2009 r. odbyła się kolejna debata Fundacji FOR i Dziennika Gazety Prawnej "Co dalej z reformą emerytalną?"

W spotkaniu udział wzięli:
Ryszard Bugaj - Doradca Prezydenta RP
Bogusław Grabowski ? Prezes Zarządu Skarbiec AMH SA
Ludwik Kotecki ? Wiceminister Finansów
Wiktor Wojciechowski ? Starszy Ekonomista FOR

Debatę poprowadził Bartosz Marczuk z Dziennika Gazety Prawnej.
Podsumowania dokonał Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Fundacji FOR.

Przeczytaj zapis debaty w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przeczytaj relację z debaty na Onet.pl


Patroni medialni debaty?:

 


Debata FOR i Dziennika Gazety Prawnej - 27 października 2009 r.

We wtorek 27 października 2009 r. w nowej siedzibie fundacji FOR na al. Szucha 2/4, lok. 20 odbyła się debata
"Jak trwale usunąć dziurę budżetową?"
W spotkaniu udział wzięli: Jan Krzysztof Bielecki ? Prezes Banku Pekao SA, Jakub Borowski ? Główny Ekonomista Invest-Banku, Jacek Rostowski ? Minister Finansów, Andrzej Rzońca - Wiceprezes FOR. Debatę poprowadził Marcin Piasecki - Zastępca Redaktora Naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej". Podsumowania dokonał Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Fundacji FOR.
Po debacie wzniesiono symboliczny toast z okazji 2 urodzin Fundacji FOR.

Wielka Debata FOR, Wall Street Journal Polska i TVN CNBC Biznes - 18 maja 2009 r.

W poniedziałek 18 maja 2009 r. w studiu TVN odbyła się Wielka Debata : EURO.
Czy opłaca się wejść do strefy walutowej euro? Jakie są mity a jaka rzeczywistość?
Czy Włosi, Niemcy, Francuzi, którzy skarżyli się, że euro obniżyło ich poziom życia ulegli zbiorowej iluzji? Czy Słowacy naprawdę cieszą się że wymknęli się ze szponów walutowych spekulantów? Czy nie żal im, że nie mogą stymulować gospodarki korzystając z własnych stóp procentowych? Czy z Frankfurtu będzie dobrze widać polskich kredytobiorców?
W dyskusji wezmą udział wybitni ekonomiści, eksperci gospodarczy oraz przedstawiciele biznesu: Jakub Borowski, Ryszard Bugaj, Jeremii Mordasewicz, Witold Orłowski, Marek Goliszewski, Mirosław Gronicki, Marek Moczulski, Andrzej Rzońca.


Debatę poprowadzili: Roman Młodkowski i Marcin Piasecki a podsumowania dokonał Leszek Balcerowicz.

Debatę można było obejrzeć na żywo w poniedziełek 30 marca 2009 r. o godz. 17.10 w TVN CNBC Biznes

Więcej o debacie na www.wielkadebata.onet.pl

Przeczytaj zapis debaty na stronie Dziennika.

Partnerzy projektu: PricewaterhouseCoopers i Orange
Patroni medialni: Radio TOK FM, Onet.pl i Dziennik.pl


Wielka Debata FOR, Wall Street Journal Polska i TVN CNBC Biznes - 30 marca 2009 r.

W poniedziałek 30 marca 2009 r. w studiu TVN odbyła się Wielka Debata "Kryzys. Jak długi, jak głęboki? Co robić?" Jak faktycznie wygląda sytuacja naszej gospodarki? Jak daleko do dna kryzysu? Co powinni zrobić przedsiębiorcy, pracownicy i rząd, aby poprawić sytuację? W dyskusji udział wzięli wybitni ekonomiści, eksperci gospodarczy oraz przedstawiciele biznesu: Bogusław Grabowski, Andrzej Rzońca, Jacek Socha, Maciej Witucki, Janusz Jankowski, Jacek Kochanowic, Ryszard Kowalski, Wojciech Morawski, Maciej Stańczuk, Jan Winiecki, Wiktor Wojciechowski.

Debatę poprowadzili: Roman Młodkowski i Marcin Piasecki a podsumowania dokonał Leszek Balcerowicz.

Debatę można było obejrzeć na żywo w poniedziełek 30 marca 2009 r. o godz. 17.10 w TVN CNBC Biznes

Więcej o debacie na www.wielkadebata.onet.pl

Przeczytaj zapis debaty na stronie Dziennika.

Partnerzy projektu: PricewaterhouseCoopers i Orange
Patroni medialni: Radio TOK FM, Onet.pl i Dziennik.pl


VI Debata FOR i Wall Street Journal Polska - 11 grudnia 2008 r.

W czwartek 11 grudnia 2008 r. w fundacji FOR odbyła się szósta z cyklu debat The Wall Street Journal Polska i Fundacji FOR. Na zaproszenie Profesora Leszka Balcerowicza oraz Redaktora Naczelnego The Wall Street Journal Polska, Marcina Piaseckiego, w spotkaniu pod tytułem "Czego może nauczyć nas kryzys?" udział wzięli eksperci: Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR, Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. i LC Corp S.A., Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jerzy Pruski, Prezes Zarządu PKO BP S.A., Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoppers. Spotkanie poprowadził Krzysztof Sobczak z Wall Street Journal Polska.

Przeczytaj zapis debaty na stronie Dziennika.

Partner projektu: PricewaterhouseCoopers
Patroni medialni: Radio TOK FM, Polsat News i TV Biznes
Sponsorzy: Winiarnia Mielżyński i Cukiernia A.Blikle


V Debata FOR i Wall Street Journal Polska - 28 października 2008 r.

We wtorek 28 października 2008 r. w fundacji FOR odbyła się piąta z cyklu debat The Wall Street Journal Polska i Fundacji FOR. Na zaproszenie Profesora Leszka Balcerowicza oraz Redaktora Naczelnego The Wall Street Journal Polska, Marcina Piaseckiego, w spotkaniu pod tytułem "Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce?" udział wzięli eksperci: Janusz Palikot, przewodniczący sejmowej komisji Przyjazne Państwo, Jacek Socha, wiceprezes PricewaterhouseCoopers, Andrzej Blikle, prezes firmy A. Blikle, Jarosław Bełdowski, Prezes FOR. (Fot. Michał Rozbicki)
 

IV Debata FOR i Wall Street Journal Polska - 25 września 2008 r

W czwartek 25 września 2008 r. w fundacji FOR odbyła się czwarta z cyklu debat The Wall Street Journal Polska i Fundacji FOR. Na zaproszenie Profesora Leszka Balcerowicza oraz Redaktora Naczelnego The Wall Street Journal Polska, Marcina Piaseckiego, w spotkaniu pod tytułem "Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce" udział wzięli eksperci: Zbigniew Marciniak, Wiceminister Edukacji Narodowej, prof. Urszula Sztanderska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Wojciech Morawski, prezes firmy Atlantic, Wiktor Wojciechowski, starszy ekonomista FOR. (Fot. Marcin Łobaczewski)

Przeczytaj skrócony zapis debaty.

Partner projektu: PricewaterhouseCoopers
Patroni medialni: Radio TOK FM, Polsat News i TV Biznes
Sponsorzy: Winiarnia Mielżyński i Cukiernia Słodki Słony

III Debata FOR i Wall Street Journal Polska - 26 czerwca 2008 r.

W czwartek 26 czerwca 2008 r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się trzecia z cyklu ośmiu debat The Wall Street Journal Polska i Fundacji FOR. Na zaproszenie Profesora Leszka Balcerowicza oraz Redaktora Naczelnego The Wall Street Journal Polska, Marcina Piaseckiego, w spotkaniu pod tytułem "Czy reforma finansów publicznych przybliży nas do cudu gospodarczego?" udzieli wzięli eksperci: Jacek Rostowski, minister finansów, Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Katarzyna Czarnecka-Żochowska, partner PricewaterhouseCoppers, Andrzej Rzońca, główny ekonomista i wiceprezes FOR. (Fot. Michał Rozbicki)

Przeczytaj skrócony zapis debaty.

Partner projektu: PricewaterhouseCoopers
Patroni medialni: Radio TOK FM i TV Biznes
Sponsorzy: Winiarnia Mielżyński i Cukiernia Słodki Słony

 II Debata FOR i Wall Street Journal Polska - 14 maja 2008 r.

 

W środę 14 maja 2008 r. w siedzibie FOR odbyła się druga z cyklu ośmiu debat The Wall Street Journal Polska i Fundacji FOR. Na zaproszenie Profesora Leszka Balcerowicza oraz Redaktora Naczelnego The Wall Street Journal Polska, Marcina Piaseckiego, w spotkaniu pod tytułem "Co należy zrobić, aby więcej Polaków pracowało?" udzieli wzięli eksperci: Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej, Ryszard Petru, główny ekonomista Banku BPH oraz Wiktor Wojciechowski, starszy ekonomista FOR. (Fot. Michał Rozbicki)

Przeczytaj skrócony zapis debaty.

Zobacz zapis debaty cz. 1
Zobacz zapis debaty cz. 2
Zobacz zapis debaty cz. 3

Partner projektu: PricewaterhouseCoopers
Patroni medialni: Radio TOK FM i TV Biznes
Sponsorzy: Winiarnia Mielżyński i Cukiernia Słodki Słony


I Debata FOR i Wall Street Journal Polska - 10 kwietnia 2008 r.

W czwartek 10 kwietnia 2008 r. w siedzibie FOR odbyło się pierwsze z cyklu ośmiu debat The Wall Street Journal Polska i Fundacji FOR. Na zaproszenie Profesora Leszka Balcerowicza oraz Redaktora Naczelnego The Wall Street Journal Polska, Marcina Piaseckiego, w spotkaniu udział wzięli eksperci: Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera, Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Witold Orłowski z PricewaterhouseCoopers oraz Andrzej Rzońca, wiceprezes FOR. Zaproszeni goście wspólnie próbowali znaleźć odpowiedź na przewodnie pytanie spotkania "Jak zapracować na cud gospodarczy".
(Fot. Michał Rozbicki)

Przeczytaj skrócony zapis debaty.

Partner projektu: PricewaterhouseCoopers
Patroni medialni: Radio TOK FM i TV Biznes
Sponsorzy: Winiarnia Mielżyński i Cukiernia Słodki Słony