"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bazy danych

Różne dane ekonomiczne:

http://www.imf.org/external/data.htm
Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego obejmujące takie zagadnienia jak produkt krajowy brutto, inflacja, kursy walutowe, dług i handel zagraniczny, bilans płatniczy, rezerwy walutowe i stopy procentowe. Informacje są zaprezentowane w bardzo przystępny sposób.

http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
Dane obejmujące takie obszary tematyczne jak: demografia, ekonomia, rynek pracy, ochrona patentowa, obciążenia podatkowe, pomoc socjalna, energetyka i prognozy gospodarcze przygotowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt61_form.php
Szeregi czasowe danych ekonomicznych rozpoczynające się począwszy od lat 50-tych i obejmujące prawie wszystkie państwa świata. Dane dotyczą takich zagadnień tematycznych jak: udział poszczególnych składowych PKB w całkowitym produkcie, oszczędności, kursy walutowe czy poziom otwartości gospodarek.

http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_help/cdb_quick_start.asp
Baza informacji o krajach przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Należy podkreślić dużą szczegółowość danych, gdyż do dyspozycji internauty oddane są informacje obejmujące takie zagadnienia jak: handel zagraniczny, poziom cen, turystyka, bezpieczeństwo publiczne, transport i rolnictwo.

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/annual_macro_economic_database/ameco_contents.htm
Dane przygotowane przez Komisję Europejską, dotyczące krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Dane obejmują m.in. kwestie związane z zatrudnieniem, popytem wewnętrznym, PKB, kosztami pracy, bilansem handlowym oraz udziałem sektora publicznego w gospodarce.

http://www.economicswebinstitute.org/main.htm
Cykle koniunkturalne, handel zagraniczny, zarządzanie, rynek pracy, polityka gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a także inne obszary tematyczne w liczbach. Dane także z podziałem według kontynentów. Oprócz tego eseje tematyczne i książki do ściągnięcia za darmo.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/ICPEXT/0,,contentMDK:20134839~menuPK:303406 ~pagePK:60002244~piPK:62002388~theSitePK:270065,00.html
Dane statystyczne Banku Światowego, obejmujące sprawy związane z rozwojem społecznym, gospodarczym, rynkami finansowymi. Do uzyskania także wskaźniki opisujące stan środowiska i dostępność surowców naturalnych. (płatny)

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL Dane Eurostatu obejmujące dużą liczbę obszarów tematycznych, począwszy od rozwoju społecznego, przez wskaźniki makroekonomiczno-finansowe, aż po takie zagadnienia jak ochrona środowiska, handel zagraniczny oraz transport.

http://www.db.eiu.com/
Znany tygodnik opinii „The Economist” prezentuje stale uaktualniane analizy i prognozy dla ponad 200 krajów świata i 8 gałęzi gospodarki. Poza tym raporty specjalne na tematy przyciągające uwagę światowej opinii publicznej i informacje o istotnych wydarzeniach naukowych. (płatny)

http://miranda.sourceoecd.org/vl=6058280/cl=13/nw=1/rpsv/home.htm
Internetowa biblioteka Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dzięki niej można zapoznać się z danymi statystycznymi, książkami, a także cyklicznymi publikacjami z zakresu takich zagadnień jak poziom wydatków socjalnych, rozwój instytucjonalny oraz obciążenia podatkowe. (płatny)

https://www.oecd.int/__extraweb__realmform?resource=%2Folis%2F&alias=olis&r0=144&r1=145
Baza danych OECD (płatne)

http://www.statistischedaten.de/__shop_neu/shop/index.php?action=index
Publikacje oraz informacje statystyczne opracowane m.in. przez Unię Europejską oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obejmujące swoim zakresem problematykę handlu zagranicznego, zużycia energii, ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. (płatny)

https://www.euromonitor.com/WALogin/WALogin.aspx?Web=GMIDv3
Duży i zaprezentowany w przystępny sposób zbiór danych demograficznych i ekonomicznych, w tym sektorowych. (płatny)

http://www.esds.ac.uk/international/access/access.asp
Informacje społeczno-ekonomiczne, a także z obszaru ekologii na szczeblu państw oraz regionów. W dużej części baza opiera się na publikacjach takich organizacji jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. (płatny)

http://www.workforall.net/Worldwide-data-sources.xls
Dane statystyczne opracowane m.in. przez Eurostat, OECD, Bank Światowy z zakresu rynku pracy, produkcji oraz polityki pieniężnej.


Rozwój:

http://www.bris.ac.uk/Depts/Economics/Growth/
Strona jest źródłem wiedzy dla osób zainteresowanych rozwojem gospodarczym, w szczególności dla tych, którzy dopiero zaczynają interesować się tą dziedziną. Można na niej znaleźć linki, informacje o wydarzeniach naukowych, bazy danych oraz publikacje naukowe na ten temat.

http://www.ggdc.net/dseries/totecon.html
Około 125 krajów, dla których zaprezentowano statystyki dotyczące zagadnień takich jak PKB na mieszkańca i na jednego zatrudnionego, rynek pracy oraz liczba godzin pracy w tygodniu.

http://www.stanford.edu/~promer/pubs2005.html
Strona internetowa wybitnego ekonomisty Paula Romera z odnośnikami do książek i artykułów na temat rozwoju gospodarczego, z których część jest płatna. Na stronie można też zapoznać się z życiorysem naukowca.

http://www.econ.yale.edu/~egcenter/
Strona Wydziału Ekonomii renomowanego Uniwersytetu Yale. Można na niej znaleźć m.in. odnośniki do materiałów naukowych z zakresu problematyki związanej z rozwojem gospodarczym, ogłoszenia na temat wydarzeń naukowych oraz ofertę edukacyjną wydziału.

http://elsa.berkeley.edu/~chad/Handbook.html
Opracowania naukowe zajmujące się zagadnieniami teorii wzrostu gospodarczego a także empiryczne analizy poświęcone tej problematyce.

http://hdr.undp.org/en/
Raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone rozwojowi społecznemu na świecie. Na stronie można pozyskać szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji wskaźnika HDI oraz jego wielkości w większości krajów świata.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html Dane dotyczące państw, pochodzące m.in. z zasobów Banku Światowego, które swoim zakresem obejmują takie zagadnienia jak makroekonomia czy demografia.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20899413~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html Publikacja Banku Światowego zawierająca ponad 900 wskaźników ukazujących poziom rozwoju ponad 200 państw świata. Dane statystyczne dotyczą takich obszarów jak ekonomia, demografia, ochrona środowiska.


Wolność gospodarcza:

http://www.freetheworld.com/
Strona internetowa Instytutu Frasera, którego głównym celem jest propagowanie wolności gospodarczej na świecie. Na stronie można się dowiedzieć o tym, jak rządy państw regulują poszczególne dziedziny życia, zapoznać się z raportami na temat wolności w poszczególnych regionach świata, czy też pozyskać informacje o konferencjach naukowych na temat wolności gospodarczej.

http://www.heritage.org/research/features/index/
The Heritage Foundation oraz The Wall Street Journal prezentują indeks wolności gospodarczej w różnych państwach świata. Na wskaźnik składa się poziom wolności w 10 wybranych dziedzinach takich jak: handel, prawo własności swoboda przedsiębiorczości, rynek pracy czy udział sektora publicznego w gospodarce.

http://www.doingbusiness.org/
Projekt zajmujący się monitoringiem przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w prawie 180 krajach świata. Elementem przedsięwzięcia jest ocena merytoryczna tych regulacji i porównywanie rozwiązań prawnych w różnych państwach.

http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/
Zestaw wskaźników podzielonych na 6 grup, opisujących jakość sprawowania władzy przez rządy ponad 200 państw na świecie. Oprócz tego wiele interesujących linków do stron, na których można się zapoznać z różnego rodzaju wskaźnikami porównującymi kraje ze względu na kryteria takie jak stabilność polityczna, efektywność rządu, korupcja.

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
Coroczny raport Transparency International na temat poziomu korupcji w poszczególnych państwach. Raport bierze pod uwagę takie elementy, jak opinie ekspertów oraz badanie postrzegania korupcji wśród obywateli. Jest on sporządzany od 1995 roku.

http://www.oecd.org/document/1/0,2340,en_2649_33733_2367297_1_1_1_1,00.html
Opracowanie statystyczne OECD, w którym zbadano, w jakim stopniu polityka władz sprzyja wprowadzaniu rozwiązań rynkowych w różnych państwach. Zaprezentowano także poziom regulacji w takich sektorach jak: handel detaliczny, energetyka, transport, a także dokonano oceny ich wpływu na te sektory.


Ekonomia polityczna:

http://www.cidcm.umd.edu/polity/
Projekt, który zajmuje się badaniem sposobu sprawowania władzy przez rządy różnych państw świata na przestrzeni lat 1800-2004. Na stronie dostępne są dane statystyczne na ten temat, jak również raporty ze 161 krajów, w których można zapoznać się z tym problemem.

http://www.mzes.uni-mannheim.de/fs_daten_e.html
Informacje demograficzne od 1850 r., związki zawodowe w Europie w po II wojnie światowej, liderzy polityczni i wybory demokratyczne oraz wiele innych ciekawostek na temat krajów naszego kontynentu.

http://garnet.acns.fsu.edu/~whmoore/polity/polity.html
Zbiór danych, zawierających charakterystykę instytucji w różnych krajach świata. Informacje umożliwiają mierzenie stanu demokracji. Dane obejmują okres od początku XIX w. do końca XX w.

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15
Coroczna publikacja zajmująca się porównaniem i oceną jakości swobód obywatelskich i praw politycznych w 193 krajach świata.

http://www.wallis.rochester.edu/
Strona internetowa Instytutu Ekonomii Politycznej W. Allena Wallisa na Uniwersytecie w Rochester, której celem jest promocja badań i nauczania z zakresu ekonomii politycznej. Na stronie informacje m.in. o wydarzeniach naukowych oraz tematyczne materiały naukowe.

http://www.friesian.com/econ.htm
Zbiór esejów o tematyce prawnej, ekonomicznej i politycznej, w których podkreślona została rola zasłużonych ekonomistów i filozofów, takich jak Adam Smith, John Locke, Frederich Hayek oraz Jean Baptiste Say.

http://www.elon.edu/e-web/students/ipe/default.xhtml
Internetowe czasopismo, tworzone przez studentów pod nadzorem naukowców z University of Mary Washington i Elon University. Jego celem jest wspieranie praktycznych badań naukowych w obszarze nauk ekonomicznych. Poruszane są tu również tak kontrowersyjne tematy jak energetyka jądrowa, oraz nierówności dochodowe ludności.

http://www.electionworld.org/
Przeniesiony na strony Wikipedii serwis internetowy, skupiający swoją uwagę na polityce i procesie podejmowania decyzji w ustroju demokratycznym. Informacje m.in. o istniejących teoriach i ideologiach politycznych, systemie trójpodziału władzy oraz informacje polityczne z różnych krajów świata.

http://rulers.org/ - Strona internetowa zawierająca m.in. nazwiska głów państw, szefów rządów czy ministrów spraw zagranicznych wszystkich państw świata, w większości przypadków począwszy od 1700 r. Można tu także znaleźć informacje o organizacjach międzynarodowych i liderach religijnych.


Praca, opieka społeczna, transfery socjalne:

http://www.ilo.org/public/english/support/lib/dblist.htm
Strona internetowa Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. International Labour Organization-ILO), na której można znaleźć informacje na temat rynku pracy w różnych regionach świata. Dane dotyczą m.in. stopnia adaptacji międzynarodowych standardów pracy. Zaprezentowane są również raporty organizacji pracodawców i pracowników.

http://laborsta.ilo.org/
Dane z zakresu rynku pracy przygotowane przez Biuro Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy obejmująca ponad 200 krajów i terytoriów. Do pobrania informacje m.in. na temat strajków, wynagrodzeń, kosztów pracy, bezrobocia, poziomu aktywności zawodowej, migracji.

http://mzes162.mzes.uni-mannheim.de/projekte/coss/start.htm
Strona finansowa systemów ubezpieczeń społecznych w krajach Środkowej i Zachodniej Europy w latach 1949-1993. Dane dotyczą instytucji zajmujących się opieką socjalną w poszczególnych państwach.

http://www.trinity.edu/bhirsch/unionstats/
Dane obejmujące takie zagadnienia jak liczba członków związków zawodowych oraz struktura zatrudnienia ze względu na sektory gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Pliki do pobrania obejmują okres od połowy lat 70.

http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/stat/css/index.htm
Dane statystyczne zebrane przez Międzynarodową Organizację Pracy, ukazujące koszty systemów ubezpieczeń społecznych w różnych krajach świata, skuteczność ich funkcjonowania i poziom wydatków na pomoc socjalną. Informacje zostały pozyskane od jednostek administracji rządowej w krajach objętych badaniem.

http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/protection/socfas/research/css/cssindex.htm
Tabele statystyczne pokazujące koszty opieki społecznej w różnych krajach świata w latach 1990-1996. Tabele prezentują takie zagadnienia jak poziom i struktura wydatków socjalnych oraz sposób finansowania tych wydatków w różnych krajach.

http://www.ilo.org/dyn/sesame/ifpses.home
Dane Międzynarodowej Organizacji Pracy prezentujące wskaźniki mierzące wydajność systemów ubezpieczeń społeczno- ekonomicznych na świecie. Ukazują one strukturę wydatków społecznych w zależności od grupy społecznej w różnych regionach świata.

http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/protection/socsec/publ/css/index.htm
Dane liczbowe przedstawiające m.in. poziom publicznych wydatków na cele społeczne oraz liczbę osób objętych pomocą społeczną w różnych krajach świata. Informacje pochodzą z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2000 roku.

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
Ponad 170 krajów świata ukazanych z punktu widzenia ich systemów ubezpieczeń społecznych, w tym takich elementów jak rodzaje dostępnych zapomóg, koszty ubezpieczeń dla pracodawców i pracowników. Dostępne są również takie dane jak oczekiwana długość życia czy wiek emerytalny.

http://www.hrsdc.gc.ca/en/isp/ibfa/socsectoc.shtml
Strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie obywatelom Kanady zapoznania się z systemem świadczeń oferowanych przez rząd. Zawiera także linki do analogicznych stron innych krajów.

http://www-ssw.issa.int/sswlp2/engl/page1.htm
Informacje przedstawiające zagadnienia z obszaru ubezpieczeń społecznych w wielu krajach świata. Przykładowe to opis działania systemu ubezpieczeniowego, reformy podejmowane w tym zakresie oraz akty prawne. Oprócz tego wyjaśnienie najważniejszych terminów angielskich, francuskich, hiszpańskich i niemieckich dotyczących tego zagadnienia.

http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/protection/socfas/research/intros.htm
Problematyka wydatków socjalnych, w tym np. ich efektywność, koszty, jakie się z nimi wiążą, a także analiza porównawcza krajów objętych badaniem. Na stronie także linki do innych baz danych na ten temat.


Prywatyzacja:

http://www.privatizationbarometer.net/
Opis przebiegu prywatyzacji w 25 krajach Unii Europejskiej (bez Rumunii i Bułgarii), śledzone na bieżąco wydarzenia związane z tym procesem oraz dane dotyczące transakcji prywatyzacyjnych.

http://www.privatization.org/index.cfm
Portal informacyjny obejmujący komentarze, publikacje i statystyki na temat m.in. prywatyzacji i partnerstwa publiczno–prywatnego. Dane liczbowe obejmują takie zagadnienia jak przychody z prywatyzacji, metody prywatyzacji, prywatyzacja w poszczególnych stanach USA, trendy prywatyzacyjne w regionach i sektorach gospodarki na świecie.

http://rru.worldbank.org/Privatization/
Informacje Banku Światowego na temat transakcji prywatyzacyjnych o wysokości minimum 1 mln USD w krajach rozwijających się w latach 2000-2005. Wyszukiwanie ze względu na region, kraj, sektor gospodarki i okres czasu, w którym miały miejsce transakcje.

http://www.princeton.edu/~starr/meaning.html
Na tej stronie można zapoznać się z problematyką prywatyzacji od strony teoretycznej. Możemy przeczytać m.in. o idei prywatyzacji i o jej znaczeniu w życiu politycznym.

http://www.reason.org/privatization/index.shtml
Strona internetowa libertarian, na której można przeczytać o ich działalności na rzecz prywatyzacji i przejrzystości w życiu publicznym. Organizacja publikuje również propozycje rozwiązań problemów występujących w różnych dziedzinach gospodarki.


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne:

http://stats.unctad.org/fdi/
Dane dotyczące m.in. takich zjawisk jak przejęcia, fuzje przedsiębiorstw, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz bilateralne umowy inwestycyjne.


Transport:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/0,,menuPK:337122~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:337116,00.html Na stronie można znaleźć m.in. dane statystyczne, informacje o istotnych wydarzeniach czy też publikacje i raporty z zakresu problematyki transportu lotniczego, kolejowego, samochodowego oraz roli transportu w gospodarce opracowane przez Bank Światowy.


Energetyka:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTENERGY/0,,contentMDK:20708340~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336806,00.html Strona Banku Światowego dotycząca roli energii odnawialnej w gospodarce i jej znaczenia dla ochrony środowiska. Informacje o przedsięwzięciach popularyzujących ten rodzaj energii, publikacje i raporty tematyczne, a także opis programów wspierających rozwój energii odnawialnej na szczeblu krajowym.


Ubóstwo i nierówności:

http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/database/
Dane liczbowe opracowane przez ONZ dotyczące nierówności dochodowych w krajach rozwijających się, rozwiniętych i przechodzących proces transformacji. Oprócz tego publikacje tekstowe poruszające to zagadnienie.

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp
Interaktywna strona Banku Światowego, dzięki której można samodzielne zmierzyć poziom ubóstwa na świecie. Oprócz tego do pobrania artykuły prezentujące analizy i dane liczbowe opisujące problem ubóstwa na świecie.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPAME/0,,contentMDK:20205999~menuPK:435898~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384263,00.html Dane Banku Światowego prezentujące problem ubóstwa i nierówności dochodowej, różnic w możliwościach edukacyjnych i stanie zdrowia ludności, a także ukazujące sytuację dzieci w różnych regionach na świecie.


Międzynarodowe badania ankietowe:

http://www.worldvaluessurvey.org/
Strona poświęcona kwestii różnorodności kulturowej społeczeństw na świecie. Publikacje na temat wartości wyznawanych przez społeczeństwa, sondaże opinii publicznej oraz ogłoszenia o konferencjach naukowych na ten temat.

http://international-survey.org/
Strona instytutu The International Survey Center badającego kwestie społeczne, ekonomiczne i polityczne w wielu państwach świata. Wśród zagadnień poruszanych przez organizację znajdują się takie problemy jak rola religii w systemie edukacyjnym oraz stosunek społeczeństw do własności prywatnej i publicznej.


Rynki finansowe i towarowe:

http://www.world-exchanges.org/WFE/home.Asp?nav=ie
Strona organizacji zrzeszającej światowe giełdy, zajmującej się wspieraniem współpracy międzynarodowej w zakresie rynków kapitałowych. Szczegółowe dane liczbowe z rynków finansowych, linki do stron giełd światowych oraz publikacje na temat ostatnich wydarzeń na giełdach.

http://www.fese.be/en/?inc=cat&id=5
Szeregi czasowe i analizy dotyczące europejskiego rynku akcji, obligacji i instrumentów pochodnych, a także kalendarze prezentujące dni pracy na giełdach.

http://www.globalfinancialdata.com/
Szeregi czasowe z rynków finansowych obejmujące takie kategorie jak stopy procentowe, rentowność papierów wartościowych, indeksy giełdowe, kursy walutowe i notowania instrumentów pochodnych. Informacje dotyczą ponad 200 państw na świecie.


Edukacja:

http://www1.worldbank.org/education/edstats/
Dane statystyczne i analizy Banku Światowego dla różnych krajów na świecie dotyczące takich tematów jak: wydatki na edukację, zdrowie uczniów, edukacja dziewczynek, systemy egzaminowania oraz edukacja niepełnosprawnych.

http://www.ibe.unesco.org/DBA.htm
Strona UNESCO o systemach edukacji w różnych państwach świata. Na stronie opis poszczególnych szczebli systemów kształcenia, nakłady na sektor edukacji, przedmioty realizowane w ramach procesu edukacji, znaczenie szkolnictwa prywatnego i inne.


Zdrowie:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTDATASTATISTICSHNP/EXTHNPSTATS/0,,menuPK:3237172~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3237118,00.html Bank Światowy prezentuje informacje liczbowe i tekstowe, które obejmują takie zagadnienia jak wydatki na służbę zdrowia, zachorowalność na różne choroby, stopień zaspokojenia potrzeb żywieniowych, a także stan zdrowia ludności.


Handel:

http://comtrade.un.org/
Publikacje Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat światowego handlu towarami. Szczegółowe dane począwszy od 1962r. obejmujące import i eksport wybranych towarów prawie wszystkich państw świata dla niespełna 100 różnych grup dóbr.


Zadłużenie zagraniczne:

http://www.jedh.org/
Wspólny zbiór danych utworzony przez takie organizacje jak OECD, MFW i BŚ na temat zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się i przechodzących proces transformacji. Baza obejmuje różne kategorie zadłużenia sektora rządowego, banków i instytucji monetarnych.