"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie
Adres:
ul. Stoisława 2, 70 ? 223 Szczecin
Telefon:
(91) 488 24 88
Fax:
(91) 488 26 26
E-mail:
zarzad@zarr.com.pl
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
ZARR S.A. w latach 2004-2008 była Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" w ramach ZPORR i w w/w działaniu nadzorowała i rozliczyła 23 projekty, w których Beneficjentami Ostatecznymi mogły być osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 01 stycznia 2004 roku. Priorytetowo w w/w projektach była traktowana młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.
Od 01 stycznia 2009 roku ZARR S.A. realizuje projekt pn"Paszport do przedsiębiorczości" adresowany do osób zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektu to przede wszystkim kobiety oraz osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 25 000 mieszkańców.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
ZARR SA działa na rzecz rozwoju i promocji regionu, jest Regionalną Instytucją Finansującą POIG, jest Regionalnym Ośrodkiem EFS, jest Regionalnym Punktem Konsultacyjnym, prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji oraz zajmuje się kompleksową obsługą firm przy korzystaniu z funduszy unijnych.


Paszport do przedsiębiorczości

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
województwo zachodniopomorskie
Rodzaj pomocy:
edukacja :
szkolenie podstawowe,
doradztwo podstawowe,
doradztwo i szkolenia specjalistyczne,
-finansowanie start-upów:
wsparcie finansowe dla najlepszych pomysłów na biznes
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą, grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projektu to przede wszystkim kobiety oraz osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 25 000 mieszkańców.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem projektu jest wspieranie powstawania nowych firm w regionie i zdolności ich przetrwania oraz popularyzacja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.
Cele szczegółowe to:
-kompleksowe wsparcie dla osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą,
-zapewnienie trwałości i ciągłości funkcjonowania wspieranych przedsiębiorstw w 1-szym roku ich istnienia,
-promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania rozwoju samo zatrudnienia.
W projekcie planuje się udzielenie pomocy finansowej dla 36 osób, w tym wsparcia na rozwój przedsiębiorstwa w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1,1 tys. zł przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla 6 BO przewidziane jest przedłużenie wsparcia pomostowego do 12 miesięcy).
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
01.01.2009 roku - rozpoczęcie realizacji projektu,
Marzec 2009 roku - I nabór beneficjentów do projektu,
Sierpień 2009 roku - II nabór beneficjentów do projektu,
Maj 2009 roku - szkolenia dla beneficjentów projektu z I naboru,
Wrzesień 2009 roku - szkolenia dla beneficjentów projektu z II naboru,
Czerwiec/lipiec 2009 roku - doradztwo dla beneficjentów projektu z I naboru,
Wrzesień/październik 2009 roku - doradztwo dla beneficjentów projektu z II naboru,
Lipiec wrzesień 2009 roku - przyznanie wsparcia finansowego dla beneficjentów projektu z I naboru,
Październik 2009 roku - przyznanie wsparcia finansowego dla beneficjentów projektu z II naboru.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS