"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Adres:
Ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Telefon:
(63) 245 30 95
Fax:
(63) 242 22 29
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie (ARR SA) jest organizacją realizującą projekty i usługi dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, w szczególności w Wielkopolsce, w celu podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności, przy wykorzystaniu doświadczeń w udzielaniu dotacji i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
1. Projekt ?Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samo zatrudnienie? (PO KL działanie 6.2)
Celem Projektu jest przede wszystkim poprawa sytuacji na rynku pracy w subregionie konińskim, poprzez wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez wspieranie osób fizycznych na etapie planowania i uruchamiania działalności gospodarczej, jak również wsparcia przedsiębiorców w początkowym okresie ich funkcjonowania. Jedną z grup priorytetowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, do których kierowany jest projekt są osoby młode do 25 roku życia. Na etapie rekrutacji osoby takie otrzymywały dodatkowe punkty, które ułatwiały im zakwalifikowanie się do udziału w projekcie.
2. Projekt ?Rozwój praktycznych umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym powiatu konińskiego? (PO KL, działanie 9.2)
Realizacja bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu ICT, języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz matematyki i fizyki wraz z laboratorium w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym powiatu konińskiego. Kluczowym zadaniem w/w działań jest dostosowanie programów nauczania szkolnictwa zawodowego do obecnych wymogów rynku pracy. Zadanie to realizowane jest poprzez kształtowanie umiejętności nie tylko technicznych, ale w równie istotnym stopniu językowych, komputerowych, przedsiębiorczych i matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia w ramach niniejszego przedsięwzięcia prowadzone są przez nauczycieli oraz pracowników ARR S.A. w oparciu o programy szkoleniowe przygotowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
3. Projekt ?Rozwój praktycznych umiejętności uczniów gimnazjów subregionu konińskiego? (PO KL poddziałanie 9.1.2)
ARR S.A. realizuje projekt szkoleniowy, w ramach którego realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych w celu rozwoju ich umiejętności. Uczestnikami projektu są uczniowie siedemnastu szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich subregionu konińskiego.
W ramach projektu uczniowie nabywają wiedzę z trzech, najbardziej przydatnych w życiu dziedzin: języka angielskiego, informatyki oraz przedsiębiorczości. Zajęcia z języka angielskiego i informatyki prowadzone są przez nauczycieli pracujących w danej szkole, natomiast przedsiębiorczość wykładana jest przez pracowników ARR S.A. W ramach I edycji przeszkolono 414 osób (243 kobiet i 171 mężczyzn). Łącznie zrealizowano zajęcia z dla 51 grup szkoleniowych - 1640 godzin zajęć.


?Rozwój praktycznych umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym powiatu konińskiego?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
lokalny ? powiat koniński
Rodzaj pomocy:
- zajęcia pozalekcyjne
- materiały szkoleniowe
- catering
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany do uczniów następujących szkół:
- Zespół Szkół Górniczo ? Energetycznych w Koninie,
- Zespół Szkół im.M.Kopernika w Koninie,
- Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie.
Wsparciem zostanie objętych 300 uczestników.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem głównym projektu jest rozwój praktycznych umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym poprzez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie ICT, języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz matematyki i fizyki wraz z laboratorium.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Okres realizacji projektu: 01.08.2008 ? 31.07.2009 r.
Podział na dwie edycje: rok szkolny 2008/2009 i rok szkolny 2009/1010.
10.06.2009 r. - przeprowadzenie konkursu wiedzy podsumowujący I edycję projektu.
W roku szkolnym 2008/2009 zrealizowano I edycję projektu, w ramach której przeprowadzono zajęcia w następujących grupach szkoleniowych:
- 4 grupy 10-osobowe z zakresu języka angielskiego; w ramach każdej grupy przeprowadzono 40 godzin lekcyjnych zajęć,
- 4 grupy 10-osobowe z zakresu ICT; w ramach każdej grupy przeprowadzono 40 godzin lekcyjnych zajęć,
- 4 grupy 10-osobowe z zakresu matematyki i fizyki; w ramach każdej grupy przeprowadzono 40 godzin lekcyjnych zajęć,
- 3 grupy 10-osobowe z zakresu przedsiębiorczości; w ramach każdej grupy przeprowadzono 20 godzin lekcyjnych zajęć.
Konkurs wiedzy zamykający I edycję projektu wyłonił laureatów, którym rozdano nagrody rzeczowe.
Łącznie przeprowadzono 540 godzin zajęć pozalekcyjnych. Uczniom uczęszczającym na dodatkowe zajęcia zapewniono bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering.

Rozwój praktycznych umiejętności uczniów gimnazjów subregionu konińskiego

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Projektem objęty jest subregion koniński
Rodzaj pomocy:
Zajęcia pozalekcyjne
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów (przede wszystkim ostatnich klas)
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem projektu jest rozwój praktycznych umiejętności uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich subregionu konińskiego. Cel ten jest osiągany dzięki realizacji zajęć pozalekcyjnych w zakresie: ICT, języka obcego oraz przedsiębiorczości. Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych są uczniowie siedemnastu szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich subregionu konińskiego obejmującego powiat koniński, kolski, turecki i słupecki. Wsparciem zostanie objętych 1020 uczestników.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Czas realizacji projektu: 01.08.2008 - 31.07.2010
04.09.2008r. ? oficjalna inauguracja I edycji zajęć
15.06.2009r. ? konkurs wiedzy z nagrodami dla uczestników zajęć na zakończenie I edycji zajęć

?Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Działanie 6.2

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Subregion koniński, Powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki
Rodzaj pomocy:
-wsparcie przyszłych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo indywidualne;
-wsparcie finansowe: pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 1.100 zł oraz inwestycyjne w kwocie do 40.000 zł.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Beneficjentami Ostatecznymi w ramach projektu są osoby fizyczne, zameldowane na terenie subregionu konińskiego, planujące rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniające wymagania konkursowe, a w szczególności osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
-Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne (przez min. 12 m-cy w ostatnich 2 latach), kobiety, osoby po 50 roku życia, do 25 roku życia, z wyższym wykształceniem, z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, niepełnosprawni.
-Pozostałe ? osoby fizyczne, planujące rozpocząć działalność gospodarczą ? nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, głównie osoby zagrożone utratą pracy, odchodzące z rolnictwa lub nie pracujące, szczególnie kobiety (powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po urodzeniu dziecka), młodzież do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby po 45 roku życia, z gmin wiejskich, wiejsko ? miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
W wyniku realizacji projektu zostało przeszkolonych i ocenionych pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 198 Beneficjentów Ostatecznych. Z czego: 148 zostało przeszkolonych z podstaw prowadzenia działalności oraz opracowało biznes plany oraz wnioski o wsparcie pomostowe i inwestycyjne; od 62 do 148 utworzy własne przedsiębiorstwa; minimum 62 osoby uzyskają wsparcie pomostowe i dotacje inwestycyjną.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w subregionie konińskim, gdzie stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w woj. wielkopolskim, poprzez wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości. Projekt ukierunkowany jest na pokonywanie barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej, w szczególności:
-podniesienia kwalifikacji, tworzenie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i przygotowanie ich do prowadzenia takiej działalności poprzez szkolenia i doradztwo, w tym indywidualne,
-wsparcie finansowe: pomostowe i inwestycyjne na rozpoczęcie działalności,
-promocja przedsiębiorczości w obszarze samozatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości, aktywności zawodowej i nowych miejsc pracy, w tym poprzez samozatrudnienia na obszarze objętym wsparciem.
Projekt kierowany jest do osób zameldowanych w subregionie konińskim, które zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą przedsiębiorstwa na terenie tego subregionu. Priorytetowo w Projekcie traktuje się osoby bezrobotne, których udział stanowi min. 70% uczestników ogółem. Udział pozostałych osób stanowi maksymalnie 30%.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
W dniu 06.02.2009 przed rozpoczęciem realizacji projektu zawarto umowę partnerską z Powiatowymi Urzędami Pracy z Konina, Słupcy, Koła i Turku. Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zawarto w dniu 20.04.2009.
Realizację projektu rozpoczęto od rekrutacji uczestników, która trwała od 01.03.2009 ? 14.04.2009. W wyniku rekrutacji wyłoniono 198 uczestników, których podzielono na 9 grup po 22 osoby (3 grupy w powiecie konińskim oraz po 2 grupy w powiatach: słupeckim, kolskim i tureckim). Szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych w 9 grupach (Moduł I-IV) rozpoczęły się w dniu 11.05.2009 i trwały do 26.06.2009. Następnie przeprowadzono doradztwo indywidualne dla uczestników projektu, które zostało zakończone w dniu 15.09.2009. W okresie od 31.08.2009 do 23.10.2009 zostaną przeprowadzone Komisje Oceny Wniosków, w wyniku czego min. 62 najlepiej ocenionych beneficjentów uzyska wsparcie pomostowe oraz dotację inwestycyjną.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS