"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
Adres:
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Telefon:
(17) 788 18 50
Fax:
(17) 788 18 64
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Agencja Rozwoju Regionalnego - MARR - S.A. realizuje swoje zadania statutowe od 16.12.1991 . Głównym ich celem jest wspieranie przedsiębiorczości w woj. podkarpackim. Osiąganie tych celów możliwe jest poprzez realizuję następujących zadań:
1.Świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, proinnowacyjnych i finansowych dla MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym dla bezrobotnych czy osób młodych) oraz pośrednictwo pracy.
2.Pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej do 2008r. świadczącej pomoc finansową dla przedsiębiorców w postaci dotacji w ramach programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych.
2. Współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania strategii, pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy powiatów
i województwa.
3. Udostępniania mikro, małym i średnim firmom powierzchni produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR oraz Mieleckiego Parku Przemysłowego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego.
5.Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym - infrastrukturą techniczno-przemysłową na potrzeby inwestorów, szczególnie małych i średnich
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
W latach 2006-2007 ARR MARR S.A. realizowała projekt "Zostań przedsiębiorcą" w ramach działania 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" ZPORR mającego na celu zwiększenie aktywności i mobilności mieszkańców powiatu mieleckiego do zakładania własnej działalności gospodarczej. Projekt stanowił wsparcie dla osób, które szukały możliwości samozatrudnienia, mających dobry pomysł, ale nie mających wystarczających zasobów finansowych, możliwości czy wiedzy do realizacji swoich planów. Pomoc oferowana projekcie stanowiła wsparcie dla lokalnych mieszkańców w sytuacji rosnącego bezrobocia i braku możliwości znalezienia alternatywnego zajęcia, poprzez pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
W okresie czerwiec 2006- marzec 2008 r. ARR MARR S.A realizowała projekt "Staże kadr innowacyjnych przemysłu lotniczego" w ramach 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Celem projektu było zwiększenie kapitału ludzkiego i regionu w odniesieniu do zagadnień innowacyjnych poprzez przygotowanie kadr oraz włączenie ich w funkcjonujące systemy innowacji. Był to projekt realizowany z 3 partnerami: Polskimi Zakładami Lotniczymi PZL Mielec, Wektor Consulting s. c. w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
Obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu realizuje projekt "Kapitał dla przedsiębiorczych" w ramach działania 6.2 POKL. Jest to projekt sieciowy realizowany w partnerstwie z 6 doświadczonymi instytucjami z woj. podkarpackiego, będącymi ośrodkami KSU. Swoim zasięgiem obejmuje całe woj. podkarpackie. Realizacja projektu ma służyć poprawie sytuacji gospodarczej naszego regionu poprzez promocję postaw przedsiębiorczych i pomoc młodym przedsiębiorcom. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, którzy szukają możliwości samozatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań. przez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe, poprzez zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


?Kapitał dla przedsiębiorczych? realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program operacyjny Kapitał Ludzki

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. podkarpackie
Rodzaj pomocy:
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
- 40-sto godzinne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- doradztwo indywidualne z zakresu prowadzenia działalności w wymiarze 8 godzin dla jednego uczestnika,
- wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej w kwocie do 40 tys. PLN
- wsparcie finansowe w postaci dotacji pomostowej w kwocie do 1 tys. PLN miesięcznie. przez okres 6 m-cy z możliwością uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą pod warunkiem, że zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (posiadają zameldowanie stałe lub tymczasowe), nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie zamierzają ?przejąć? działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzice, współmałżonek, dzieci) oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup :
? Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich
? Kobiety
? Osoby młode w przedziale wiekowym 18 ? 34 lat
? Długotrwale bezrobotni - pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat
? Osoby z maksymalnie wykształceniem średnim ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niższym
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizacja projektu ma służyć poprawie sytuacji gospodarczej naszego regionu poprzez promocję postaw przedsiębiorczych i pomoc młodym przedsiębiorcom. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, którzy szukają możliwości samozatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Okres realizacji projektu 01.01.2009 ? 31.10.2010
- styczeń-luty 2009 - działania promocyjno-informacyjne, procedura rekrutacyjna uczestników projektu
- marzec 2009 r.-wyniki I naboru uczestników do projektu
- marzec-lipiec 2009 r- szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej
- maj-sierpień 2009 r.- konsultacje beneficjentów z doradcami w celu przygotowania biznes planów
-czerwiec-wrzesień 2009 r.- termin składania biznes planów dla I tury uczestników, ocena biznes planów, rejestracja firm przez uczestników projektu, podpisanie umów o udzielenie wsparcia
wrzesień 2009 r.- działania promocyjno-informacyjne, procedura rekrutacyjna uczestników projektu w naborze dodatkowym
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

?Staże kadr innowacyjnych przemysłu lotniczego? Z/2.18/II/2.6/67/06 - 2.6 ZPORR? Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. podkarpackie
Rodzaj pomocy:
Projekt zakładał kompleksowe wsparcie absolwentów szkół wyższych poprzez:
- finansowanie 9 miesięcznych grantów stażowych dla 45 absolwentów uczelni wyższych, głównie o profilu technicznym nie zarejestrowanych jako bezrobotni
- finansowanie części wynagrodzenia opiekunów stażystów
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany został do: absolwentów wyższych uczelni głownie o profilu technicznym, zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego rekrutujących się ze wszystkich uczelni w kraju. w tym:
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie: 8 kobiet, 10 mężczyzn
- osoby zamieszkujące tereny miejskie 12 kobiet, 16 mężczyzn
Absolwenci uczelni wyższych musieli spełniać wymagania związane ze znajomością języka angielskiego, obsługi komputera oraz posługiwania się technikami technologii informatycznej.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Dziewięciomiesięczny okres stażu w innowacyjnym przedsiębiorstwie otworzył przed absolwentami uczelni szansę na zdobycie stałego zatrudnienia w firmie PZL Mielec Sp. z o.o., czego wyrazem były niejednokrotnie zawierane umowy o pracę z osobami kończącymi staż.. W sumie w projekcie wzięło udział 52 uczestników, a 40 z nich uzyskało stałe zatrudnieniu po dobyciu stażu. Staże zawierane były na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością otrzymania płacy zbliżonej do pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku.
W promocję projektu zaangażowało się 19 Akademickich Biur Karier na terenie całego kraju (m. in. Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław), które zamieściły informację o Projekcie na swoich stornach internetowych, a także przeprowadziły akcję informującą z wykorzystaniem otrzymanych materiałów reklamowych.
Materiały o Projekcie przekazano również do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, Mieleckiej Szkoły Biznesu celem rozpowszechnienia informacji o Projekcie w środowisku mieleckim.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Czerwiec 2006r.- działania promocyjno-informacyjne, procedura rekrutacyjna uczestników projektu (pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, testy komputerowo ? językowe)
Wrzesień 2006 r.- podpisanie pierwszych umów ze stażystami
Czerwiec 2007 r.- podpisanie kolejnych umów z absolwentami wyższych uczelni wyższych
Styczeń 2008 r.-audyt zewnętrzny projektu
Marzec 2008 r.- zakończenie staży, podpisanie umów o pracę na czas nieokreślony

?Zostań przedsiębiorcą? w ramach Działania 2.5 ?Promocja Przedsiębiorczości? Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
powiat mielecki
Rodzaj pomocy:
Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla beneficjentów planujących otworzyć własną działalność poprzez:
-szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 50 h
-zapewnienie opieki indywidualnego doradcy
-wsparcia pomostowego (700 zł przez okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne 6 m-cy w przypadku słabej kondycji finansowej firmy)
- dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (max 20 000 zł stanowiące 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1.01.2004 r.
Priorytetowo traktowano następujące grupy:
-osoby zagrożone utratą pracy z restrukturyzowanych przedsiębiorstw
-osoby odchodzące z rolnictwa
-osoby niepracujące , które nie maj a osoby statusu osoby bezrobotnej ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych do 25 roku życia.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt zakładał zwiększenie aktywności i mobilności mieszkańców powiatu mieleckiego do zakładania własnej działalności gospodarczej. Projekt stanowił wsparcie dla osób, które szukały możliwości samozatrudnienia, mających dobry pomysł, ale nie mających wystarczających zasobów finansowych, możliwości czy wiedzy do realizacji swoich planów
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Harmonogram działań:
- maj-czerwiec 2006 r.-akcja promocyjno-informacyjna w prasie, radio, rozpoczęcie rekrutacji do I tury
- lipiec 2006 r- szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej
- sierpień- grudzień 2007 r.- konsultacje beneficjentów z doradcami w celu przygotowania biznes planów
-sierpień-wrzesień 2006 r.- termin składania biznes planów dla I tury uczestników, ocena biznes planów, rejestracja firm przez uczestników projektu
-wrzesień-październik 2006 akcja promocyjno-informacyjna w prasie, radio, rozpoczęcie rekrutacji do II tury
-wrzesień- grudzień 2006 ?podpisanie pierwszych 13 umów o udzielenie wsparcia
-listopad 2006 r.- szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników II tury
-grudzień 2006-styczeń 2007 r.-termin składania biznes planów, ocena biznes planów
- styczeń-marzec 2007 r.-podpisanie kolejnych 21 umów o udzielenie wsparcia
-marzec-listopad 2007 ?realizacja projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorców, konsultacje z doradcami, rozliczenia, wizyty kontrolne


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS