"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
Adres:
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Telefon:
(12) 633 51 54
Fax:
(12) 633 98 00
E-mail:
mistia@mistia.org.pl
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten realizujemy głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pomagając osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:

Realizacja projektów:

  1. "Enterprising Exchange Academy" - KRAINA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - projekt adresowany do nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Okres realizacji - 2007 r.
  2. Punkt Konsultacyjny dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców - ludzie młodzi są jedną z grup docelowych projektu. Okres realizacji: 1.09.2008 - 30.06.2011 r.
  3. "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą" - projekt adresowany nie tylko do ludzi młodych, ale osoby do 25 roku życia mogą korzystać z dodatkowych preferencji przy rekrutacji do projektu. Okres realizacji: 1.11.1008 - 30.04.2011 r. projekt realizowany przez 8 partnerskich instytucji, MISTiA odpowiada za realizację projektu w części szkoleniowo-doradczej dla 45 osób.


?Punkt Konsultacyjny?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
zasięg regionalny
Rodzaj pomocy:
usługi informacyjne z zakresu; podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych, możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych i inne informacje
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt adresowany jest do osób planujących założyć działalność gospodarczą i przedsiębiorców niezależnie od wieku ? 95 uczestników na kwartał.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Świadczenie bezpłatnych, powszechnych usług informacyjnych, codziennie w siedzibie PK w Tarnowie dla każdej zainteresowanej osoby.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Seminaria inaugurujące projekt, seminaria o dostępnych programach pomocy dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą ? IV kw 2008 r. Usługi świadczone są również poza siedzibą PK, trakcie dyżurów w Dąbrowie Tarnowskiej, Ciężkowicach, Pleśnej.

?Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
zasięg regionalny
Rodzaj pomocy:
szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, indywidualne doradztwo, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Uczestnikami projektu mogą być: osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego i zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, a nie prowadzące działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy, 45 osób zamieszkałych na terenie powiatów; tarnowskiego i wielickiego.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 405 osób planujących założenie firmy na terenie Małopolski (45 beneficjentów obsługuje FRDL MISTiA)
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
1. Nabór uczestników (4 edycje): II, IV, VI, X 2009 r.
2. doradztwo indywidualne oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (4 edycje): III-XII 2009 r.
3. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł (4 edycje): VIII, X, XII 2009 r., II 2010 r.
4. wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 800 zł., połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji: (4 edycje: X 2009 r. ? III 2011 r.)
5. rozliczenia dotacji i monitoring działalności; I 2010 r. ? III 2011 r.

?Enterprising Exchange Academy? - KRAINA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
zasięg transregionalny
Rodzaj pomocy:
wypracowanie, przetestowanie ogólnoeuropejskiej metodologii kształcenia przedsiębiorczości.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany był do:
- szkół: gimnazjów (3) i szkół ponadgimnazjalnych (2)
- nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (5 osób)
- uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (20 osób)
- przedstawicieli firm sektora MŚP (2-5 osób)
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt ?Enterprising Exchange Academy? - KRAINA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI był realizowany w partnerstwie wraz z instytucjami edukacyjnymi z Wielkiej Brytanii. Jego celem było wspieranie młodych ludzi i umożliwienie im włączania się z sukcesem w budowanie wzrostu ekonomicznego i dobrobytu, jako obywatele, pracownicy lub przedsiębiorcy, poprzez zaprojektowanie i rozwój programu aktywnego nauczania przedsiębiorczości oraz budowanie pomostu między szkołami oraz sektorem MŚP. Projekt umożliwił postrzeganie edukacji przedsiębiorczości w szerokim ujęciu, wychodzącym poza ramy programów szkolnych. Podejście to uwzględniał rozwój tych cech, które potrzebne są, aby być osobą przedsiębiorczą.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
1. III ? V 2007 r.: Kurs dla nauczycieli podwyższający kwalifikacje zawodowe ? kurs dla nauczycieli chcących rozwijać zainteresowania uczniów światem biznesu.
1. III ? VI 2007 r.: Program nauczania przedmiotu przedsiębiorczość dla uczniów gimnazjum (14-16 lat) ? dostosowany do polskich realiów oparty o doświadczenia brytyjskie, na który złożyły się: seria warsztatów (4 dni), uwzględniających m.in. moduły dotyczące kreatywnego myślenia, opracowania biznesplanu, marketingu oraz umiejętności sprzedaży własnych pomysłów oraz tygodniowa praktyka w przedsiębiorstwie.
2. VI 2007 r.: Warsztaty (3 dni) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16-19) lat (praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc doradcza świadczona przez osoby ze środowiska biznesu, praktyki w przedsiębiorstwie)
3. II ? XI 2007 r.: Działania promocyjne upowszechniające rezultaty projektu, m.in: (seminaria w małopolskich szkołach biorących udział w projekcie, Konferencja prezentująca rezultaty projektu w Wielkiej Brytanii, funkcjonowanie strony internetowej projektu, działania ambasadorów projektu (przedstawicieli środowiska nauczycielskiego i biznesu)


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS