"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach
Adres:
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
Telefon:
(32) 730 48 00
Fax:
(32) 251 58 31
E-mail:
sekretariat@gapp.pl
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Działania kierowane do ludzi młodych realizowane są przez następujące działy funkcjonujące w GAPP S.A.: Zespół Parków
i Inkubatora oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.
W Zespole Parków i Inkubatora działa Rybnicki Inkubator Technologiczny. Jest to wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo
i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.
W swojej dotychczasowej działalności w ramach inkubatora, do ludzi młodych skierowano dwa zasadnicze działania. Pierwszy to podpisanie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy AE w Katowicach, umowy o nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczenia biurowego dla beneficjentów AIP do prowadzenia działalności w budynku Inkubatora Technologicznego, z dostępem do wszystkich usług, jakie oferuje RIT.
Drugie przedsięwzięcie to projekt, trwający od stycznia do kwietnia b.r. ?Inkubator Inżynierów 2009?, skierowany głównie do uczniów ostatnich klas szkół średnich, jak również do studentów pierwszego roku studiów technicznych.
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oferuje między innymi:
? szkolenia, kursy, seminaria tematyczne dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, osób bezrobotnych i zagrożonych utrata pracy oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
? doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw już funkcjonujących, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności;
? informacje o doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
Obecnie OWP działanie te realizuje poprzez 3 projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Kierunki działań:

  • wspieranie przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności sektora MŚP;
  • wspieranie działalności innowacyjnej;
  • wspieranie procesów przekształceń strukturalno
  • własnościowych;
  • działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich;
  • działania na rzecz rozwoju i promocji regionu.


BiznesAkademika - promocja przedsiębiorczości akademickiej

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Województwo śląskie
Rodzaj pomocy:
Projekt informacyjny zgodny z ideą promocji przedsiębiorczości akademickiej wykorzystujący potencjał strony www.DlaFirmy.info.pl (15000 użytkowników miesięcznie) poprzez:
? publikacje informacji biznesowych,
? publikacje informacji ze świata nauki,
? publikacje informacji z rynku finansowego,
? publikacje artykułów i porad specjalistów w różnych dziedzinach biznesu,
? zbudowanie i promocję bazy przedstawicieli sektora B R
- pracowników naukowych gotowych komercjalizować wyniki swojej pracy,
? narzędzie wymiany doświadczeń (forum internetowe lub podobne narzędzie),
? promocja dostępnych technologii,
? normy prawne w zakresie certyfikacji, akredytacji badań, itp.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
DlaFirmy.info.pl jest serwisem internetowym przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności dla firm
z Województwa Śląskiego.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Promocja przedsiębiorczości akademickiej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Okres trwania: 01.11.2008 r. - 30.10.2010 r.

EuroBiuro

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Województwo śląskie
Rodzaj pomocy:
Projekt zakłada bezpłatne szkolenie podnoszące i uaktualniające kwalifikacje zawodowe w zakresie: szkoleń komputerowych (obsługa komputera, program MS Office, Internet, programy księgowe: Symfonia, Płatnik), szkoleń dotyczących obsługi biura (m.in. obsługa klienta, obieg dokumentów, techniki sprzedażowe, negocjacje, marketing), grupowe doradztwo zawodowe oraz
3-miesięczne staże dla 14 osób (stypendium stażowe).
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet
(w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dzieci), osób niepełnosprawnych.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Bezpłatne szkolenie podnoszące i uaktualniające kwalifikacje zawodowe.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Okres trwania: 01.01.2009 r. ?30.11.2009 r.

Rybnicki Inkubator Technologiczny - Inkubator Inżynierów 2009

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Lokalny - Rybnik i okolice
Rodzaj pomocy:
Edukacja młodych ludzi ? bezpłatny kurs dokształcający
z matematyki.
Zajęcia te miały na celu odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki na rozszerzonym poziomie, a tym samym, ułatwienie uczniom podjęcia decyzji o wyborze studiów technicznych. Zajęcia z matematyki prowadzone były przez pracowników dydaktycznych Politechniki Śląskiej w sali konferencyjnej RIT i miały otwarty charakter.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Głównie do uczniów ostatnich klas szkół średnich jak również do studentów pierwszego roku studiów technicznych.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt organizowany jest przez Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej wspólnie z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Ideą projektu jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania kierunków technicznych (inżynierskich), a co za tym idzie wypełnienie, niedoboru inżynierów na rynku pracy.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
17 stycznia 2009 ? rozpoczęcie kursu
25 kwietnia 2009 ? zakończenie kursu

Wsparcie kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Województwo śląskie
Rodzaj pomocy:
Do zakresu usług Punktu Konsultacyjnego należą m. in.: pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów latach 2007-2013 za środków publicznych, informację na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Osoby chcące założyć działalność gospodarczą, oraz przedsiębiorcy sektora MŚP (1290 Beneficjentów Ostatecznych).
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Bezpłatne udzielanie informacji dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Okres trwania: 01.09.2008 r. ? 31.03.2011 r.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS