"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Fundacja "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości"
Adres:
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Telefon:
(62) 764 12 42
Fax:
(062) 764 50 16
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:

Fundacja kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu realizuje - zgodnie z celami statutowymi - działania na rzecz wzrostu i rozwoju gospodarczego Kalisza i regionu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie poprzez promocję przedsiębiorstw i przedsięwzięć gospodarczych
 • organizowanie szkoleń, konferencji, organizowanie spotkań z potencjalnymi kontrahentami,
 • wydawanie biuletynów informacyjnych,
 • gromadzenie danych zezwalających na ustalenie
 • płaszczyzn działania
 • oferowanie korzystnych warunków lokalowych,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej,
 • udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek
 • bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • oraz małym przedsiębiorstwom na roszczenie
 • działalności gospodarczej;
 • pomoc organizacyjna i materialna dla firm, które prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz dla firm, które wprowadzają nowe rozwiązania a zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie.
 • przedstawianie zalet racjonalnego wykorzystania energii i propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych na ten temat.
 • dla realizacji swoich celów, Fundacja utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenie lub z którymi współpraca może służyć realizacji celów Fundacji.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu realizuje szereg różnych działań i projektów na rzecz wzrostu i rozwoju przedsiębiorczości. Realizowane działania adresowane są szczególnie do osób młodych z terenu Kalisza i regionu południowej Wielkopolski.


Enterprise Europe Network

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Działania Inkubatora adresowane są do osób i firm z Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski.
Rodzaj pomocy:
Udzielana pomoc to przede wszystkim wsparcie:
? informacyjno ? doradcze;
? edukacyjne: szkolenia, seminaria, konferencje,
? biznes dla studentów / start-up/ lokal w inkubatorze na korzystnych warunkach;
? preferencyjne pożyczki dla rozpoczynających działalność
? cotygodniowy dyżur prawnika udzielającego pomocy w kwestiach prawnych,
? cotygodniowy dyżur specjalisty ds. finansowo ? księgowych,
? udzielanie informacji z zakresu zakładania firmy
? udzielanie informacji na temat aspektów prawno ? finansowych dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
? promocja przedsiębiorczości, innowacyjności, wpływanie na tworzenie pozytywnej atmosfery wokół innowacyjności i działań mających na celu wdrażanie nowych technologii.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizowane przez Fundację projekty, działania adresowane są do osób fizycznych w różnym wieku zainteresowanych założeniem własnej firmy ? w tym szczególnie do osób młodych do 30.roku życia, studentów i absolwentów oraz firm startujących na rynku gospodarczym oraz do firm działających w biznesie.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
Usługi informacyjno-doradcze wspierające biznes: informowanie o prawie unijnym, dostępnych programach, standardach, możliwościach biznesowych; doradztwo: jak skorzystać z dostępnych możliwości biznesowych; pomoc w nawiązaniu współpracy z innymi MSP, znalezieniu partnera celem rozszerzenia biznesu na nowe rynki.
Usługi proinnowacyjne: promocja innowacji, transfer technologii: pomoc w zakresie wdrażania nowych technologii, finansowania innowacji, audyty technologiczne; pomoc w znalezieniu partnera i organizacja misji gospodarczych,
Usługi informacyjno-doradcze zachęcające do udziału w 7 Programie Ramowym (7PR): informowanie o 7PR, zachęcanie do skorzystania z dotacji; pomoc w uświadomieniu MSP ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju); pomoc w znalezieniu partnera do współpracy;
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Czas realizacji projektu 1.01.2008 do 31.12.2010.

Współpraca z uczelniami wyższymi ? Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Pedagogiczno ? artystycznym UAM w Kaliszu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu na rzecz studentów i absolwentów z Kalisza i regionu.

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Działania Inkubatora adresowane są do osób i firm z Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski.
Rodzaj pomocy:
Udzielana pomoc to przede wszystkim wsparcie:
? informacyjno ? doradcze;
? edukacyjne: szkolenia, seminaria, konferencje,
? biznes dla studentów / start-up/ lokal w inkubatorze na korzystnych warunkach;
? preferencyjne pożyczki dla rozpoczynających działalność
? cotygodniowy dyżur prawnika udzielającego pomocy w kwestiach prawnych,
? cotygodniowy dyżur specjalisty ds. finansowo ? księgowych,
? udzielanie informacji z zakresu zakładania firmy
? udzielanie informacji na temat aspektów prawno ? finansowych dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
? promocja przedsiębiorczości, innowacyjności, wpływanie na tworzenie pozytywnej atmosfery wokół innowacyjności i działań mających na celu wdrażanie nowych technologii.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizowane przez Fundację projekty, działania adresowane są do osób fizycznych w różnym wieku zainteresowanych założeniem własnej firmy ? w tym szczególnie do osób młodych do 30.roku życia, studentów i absolwentów oraz firm startujących na rynku gospodarczym oraz do firm działających w biznesie.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
a/Fundacja podpisała w maju 2007 porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, mające na celu powołanie do życia i wspieranie działań Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu. Pomoc i współpraca Fundacji KIP dla AIP polega na: wynajmie pomieszczeń dla firm AIP w budynku Inkubatora, udzielaniu informacji na wszystkich etapach prowadzenia działalności od rozpoczęcia aż po jej zakończenie, ułatwianie pozyskiwania kontaktów biznesowych, przekazywanie informacji na temat pozyskiwania funduszy unijnych oraz prowadzenia firmy innowacyjnej.
b/ Fundacja zainicjowała powstanie w Kaliszu płaszczyzny w współpracy na rzecz designu. Efektem tego było podpisanie w Kaliszu ? w siedzibie Fundacji KIP -09.09. 2009 porozumienia. Strony porozumienia to: Fundacja KIP; UAM w Poznaniu oraz Miasto Kalisz
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Konkursu ?Lider Innowacyjności?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Działania Inkubatora adresowane są do osób i firm z Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski.
Rodzaj pomocy:
Udzielana pomoc to przede wszystkim wsparcie:
? informacyjno ? doradcze;
? edukacyjne: szkolenia, seminaria, konferencje,
? biznes dla studentów / start-up/ lokal w inkubatorze na korzystnych warunkach;
? preferencyjne pożyczki dla rozpoczynających działalność
? cotygodniowy dyżur prawnika udzielającego pomocy w kwestiach prawnych,
? cotygodniowy dyżur specjalisty ds. finansowo ? księgowych,
? udzielanie informacji z zakresu zakładania firmy
? udzielanie informacji na temat aspektów prawno ? finansowych dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
? promocja przedsiębiorczości, innowacyjności, wpływanie na tworzenie pozytywnej atmosfery wokół innowacyjności i działań mających na celu wdrażanie nowych technologii.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizowane przez Fundację projekty, działania adresowane są do osób fizycznych w różnym wieku zainteresowanych założeniem własnej firmy ? w tym szczególnie do osób młodych do 30.roku życia, studentów i absolwentów oraz firm startujących na rynku gospodarczym oraz do firm działających w biznesie.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Konkurs LIDER INNOWACYJNOŚCI został zaplanowany jako inicjatywa cykliczna, której celem jest promowanie innowacyjnej gospodarki w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz tworzenie korzystnych warunków dla wdrażania innowacji i najnowszych technologii. W ramach konkursu wyróżniane i nagradzane są ciekawe pomysły na nowe, innowacyjne firmy ( specjalna kategorie przewidziano dla studentów i absolwentów) oraz promowane są najlepsze, innowacyjne mikro i małe przedsiębiorstwa działające w naszym regionie .
organizowanie działań służących promowaniu innowacyjności np. zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ?Lider Innowacyjności?
( www.innowacje.kalisz.pl). I edycja konkursu ogłoszona została w marcu br. ? wyniki ogłoszono i nagrody wręczono we wrześniu br.
Konkurs zaplanowany został jako impreza cykliczna ? coroczna ? począwszy od 2009 roku.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Punkt Konsultacyjny w Fundacji KIP

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Działania Inkubatora adresowane są do osób i firm z Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski.
Rodzaj pomocy:
Udzielana pomoc to przede wszystkim wsparcie:
? informacyjno ? doradcze;
? edukacyjne: szkolenia, seminaria, konferencje,
? biznes dla studentów / start-up/ lokal w inkubatorze na korzystnych warunkach;
? preferencyjne pożyczki dla rozpoczynających działalność
? cotygodniowy dyżur prawnika udzielającego pomocy w kwestiach prawnych,
? cotygodniowy dyżur specjalisty ds. finansowo ? księgowych,
? udzielanie informacji z zakresu zakładania firmy
? udzielanie informacji na temat aspektów prawno ? finansowych dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
? promocja przedsiębiorczości, innowacyjności, wpływanie na tworzenie pozytywnej atmosfery wokół innowacyjności i działań mających na celu wdrażanie nowych technologii.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizowane przez Fundację projekty, działania adresowane są do osób fizycznych w różnym wieku zainteresowanych założeniem własnej firmy ? w tym szczególnie do osób młodych do 30.roku życia, studentów i absolwentów oraz firm startujących na rynku gospodarczym oraz do firm działających w biznesie.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Punkt Konsultacyjny (PK) działający w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
1. Usługi informacyjne w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej: podejmowanie działalności gospodarczej,
wykonywanie działalności gospodarczej, obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw, rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych w tym: charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu.
3. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych: informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym ( np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/ wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG), informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępnej na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora.
4. Inne informacje np.: informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
PK - 2008- 2011

Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Działania Inkubatora adresowane są do osób i firm z Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski.
Rodzaj pomocy:
Udzielana pomoc to przede wszystkim wsparcie:
? informacyjno ? doradcze;
? edukacyjne: szkolenia, seminaria, konferencje,
? biznes dla studentów / start-up/ lokal w inkubatorze na korzystnych warunkach;
? preferencyjne pożyczki dla rozpoczynających działalność
? cotygodniowy dyżur prawnika udzielającego pomocy w kwestiach prawnych,
? cotygodniowy dyżur specjalisty ds. finansowo ? księgowych,
? udzielanie informacji z zakresu zakładania firmy
? udzielanie informacji na temat aspektów prawno ? finansowych dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
? promocja przedsiębiorczości, innowacyjności, wpływanie na tworzenie pozytywnej atmosfery wokół innowacyjności i działań mających na celu wdrażanie nowych technologii.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizowane przez Fundację projekty, działania adresowane są do osób fizycznych w różnym wieku zainteresowanych założeniem własnej firmy ? w tym szczególnie do osób młodych do 30.roku życia, studentów i absolwentów oraz firm startujących na rynku gospodarczym oraz do firm działających w biznesie.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Fundacja KIP dysponuje specjalnym Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości, który oferuje pożyczki osobom bezrobotnym, rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz firmom na rozszerzenie działalności. Zasady udzielania pożyczek określa specjalny Regulamin.
Fundacja oferuje dwa rodzaje pożyczek dla osób bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własna działalność gospodarczą oraz na rozszerzenie firmy.
Pożyczki dla osób bezrobotnych. Fundacja KIP dysponuje specjalnym Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości, który oferuje także pożyczki osobom bezrobotnym, rozpoczynającym działalność gospodarczą. Osoby bezrobotne zazwyczaj nie mogą uzyskać pożyczki w banku, więc jest to ważna alternatywa pozyskania kapitału. Zasady udzielania pożyczek określa specjalny Regulamin do umowy z MGPiPS. Nie mamy możliwości umorzenia pożyczki.
Warunki otrzymania pożyczki: osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, (zaświadczenie z Urzędu Pracy); złożenie wniosku wraz z biznes planem, (wniosek do pobrania w FRP lub z pliku); przedstawienie proponowanego zabezpieczenia, np: poręczenie osób fizycznych (osoba zatrudniona na stałe, lub prowadząca działalność gospodarczą z dochodami miesięcznymi netto powyżej 1000 złotych dokument: zaświadczenie o zarobkach), hipoteka na nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej), przewłaszczenie np. samochodu.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Wynajem lokali dla firm w Inkubatorze - wsparcie dla start ?up-ów

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Działania Inkubatora adresowane są do osób i firm z Kalisza i regionu Południowej Wielkopolski.
Rodzaj pomocy:

Udzielana pomoc to przede wszystkim wsparcie:
? informacyjno ? doradcze;
? edukacyjne: szkolenia, seminaria, konferencje,
? biznes dla studentów / start-up/ lokal w inkubatorze na korzystnych warunkach;
? preferencyjne pożyczki dla rozpoczynających działalność
? cotygodniowy dyżur prawnika udzielającego pomocy w kwestiach prawnych,
? cotygodniowy dyżur specjalisty ds. finansowo ? księgowych,
? udzielanie informacji z zakresu zakładania firmy
? udzielanie informacji na temat aspektów prawno ? finansowych dot. prowadzenia działalności gospodarczej,
? promocja przedsiębiorczości, innowacyjności, wpływanie na tworzenie pozytywnej atmosfery wokół innowacyjności i działań mających na celu wdrażanie nowych technologii.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Realizowane przez Fundację projekty, działania adresowane są do osób fizycznych w różnym wieku zainteresowanych założeniem własnej firmy ? w tym szczególnie do osób młodych do 30.roku życia, studentów i absolwentów oraz firm startujących na rynku gospodarczym oraz do firm działających w biznesie.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu - to w uproszczeniu - tanie, dobrze zlokalizowane w centrum miasta powierzchnie na działalność gospodarczą. Nasz Inkubator przy ul. Częstochowskiej 25, dysponuje lokalami o łącznej powierzchni 3300 m2. Posiadamy powierzchnie o różnej wielkości: biurowe, usługowe i większe powierzchnie produkcyjne oraz magazynowo-handlowe. Od 2007 przekształcamy Inkubator Przedsiębiorczości w Inkubator Technologiczny. Oznacza to preferencyjny system wynajmu dla firm które wdrażają nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Firmom innowacyjnym oraz wdrażającym najnowsze technologie oferujemy na początku działalności pomoc w obsłudze firmy w zakresie usług sekretariatu, recepcji, ksero, oprawiania dokumentów, tłumaczenia. Firmy mogą skorzystać z pokoju konferencyjnego, salki do negocjacji, uzyskać bezpłatną poradę prawną, finansową, skorzystać z różnego typu oferowanych szkoleń. W szczególności koncentrujemy się na udzielaniu wsparcia firmom w zakresie przygotowania aplikacji o środki unijne dla firm technologicznych Inkubatora.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS