"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Adres:
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Telefon:
(12) 274 43 43
Fax:
(12) 274 43 43
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
(w skrócie MARG) zajmuje się promowaniem i wspieraniem wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego oraz innych miejscowości województwa Małopolskiego. Najważniejszym obszarem działalności MARG jest aktywne promowanie rozwijającej się przedsiębiorczości oraz wspieranie ,,młodych? przedsiębiorców w ich innowacyjnych przedsięwzięciach. Od marca 2005r MARG Sp. z o. o. jest przedstawicielem Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego (MFP) i Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (MFPK) przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka (FPFRRR) z Rabki Zdroju na terenie powiatu myślenickiego. MFP, MFPK oraz FPFRRR to projekty współfinansowane przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Od maja br. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny w ramach projektu systemowego PARP pt. ,,Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych? (PK) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Poddziałanie 2.2.1. Profesjonalni konsultanci PK udzielają bezpłatnych, kompleksowych usług informacyjnych zarówno dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą jak i firm prosperujących na rynku. Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz formy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.
Wraz z rozpoczęciem działalności MARG stał się także wydawcą lokalnego tygodnika ,,Gazeta Myślenicka? publikowanego nie przerwanie przez 16 lat.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest wsparcie i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
MARG realizował projekty współfinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Docelowo projekty skierowany były do różnych grup wiekowych w tym również ludzi młodych.
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego zajmuje się również organizowaniem bezpłatnych szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców oraz osób prowadzących już działalność gospodarczą w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz efektywności działania.


Projekt ,, Na swoim?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. małopolskie
Rodzaj pomocy:
Doradztwo - coaching, którego zakres był adekwatnie dopasowany do najistotniejszych potrzeb Beneficjentów Ostatecznych.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
W projekcie ,, Na swoim? mogły wziąć udział:
- osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne
- młodzież do 25 roku życia
- osoby pracujące
- rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Do udziału w kwalifikacjach przystąpiły 64 osoby. W kolejnych etapach szkolenia i doradztwa uczestniczyło 60 osób z czego w efekcie 25 zgłosiło założenie działalności gospodarczej. 16 uczestników projektu uzyskało wsparcie pomostowe w wysokości 700 złotych na okres 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 12 miesięcy).
W efekcie końcowym jednorazową dotację wysokości 23 000zł uzyskało 10 Beneficjentów Ostatecznych (BO), w tym 5 osób nie przekraczających progu 30 lat.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
- 30 maj 2006r - konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu
- 20 czerwiec 2006r - data składania podań
W ramach realizacji projektu udzielane było wsparcie szkoleniowo-doradcze w 2-óch etapach:
I etap ? od 22.07.2006 ? 18.09.2006
II etap- od 19.09.2006 ? 31.01.2007
Całkowity czas realizacji projektu 2006-2008

Projekt ,, Zostań Swoim Własnym Szefem?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. małopolskie
Rodzaj pomocy:
Projekt ,,Zostań Swoim Własnym Szefem? zakładał objęcie pomocą 40 osób, spośród których 15 osób miało możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe ( 700 złotych/miesiąc przez okres 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach przez 12) oraz jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 20 tys. zł. Projekt charakteryzowały szkolenia i pomoc doradcza dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, w zakresie zwiększenia kompetencji istotnych w prowadzeniu własnego biznesu, a także bezpośrednią pomoc finansową w postaci wsparcia pomostowego oraz jednorazowych dotacji inwestycyjnych.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
W projekcie ,, Zostań Swoim Własnym Szefem? mogły wziąć udział:
- osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne
- z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.
W przewidzianym w III edycjach projekcie ,, Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą 2?, którego I edycja planowana jest na luty/marzec 2010 mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:
- osoby fizyczne pozostające bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy wstecz
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt ,,Zostań Swoim Własnym Szefem? -
Udział w kwalifikacjach wzięło 51 osób. W szkoleniach i doradztwie uczestniczyło 40 zakwalifikowanych z czego 36 osób ukończyło kurs. W rezultacie 23 osoby zgłosiły działalność gospodarczą wśród, których 15 otrzymało wsparcie pomostowe w wysokości 700 złotych/miesiąc przez okres 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach przez 12). W efekcie końcowym 15 BO zostało objętych jednorazową dotacją inwestycyjną w wysokości do 20 000zł wśród, których 6 osób stanowiły osoby poniżej 30 roku życia.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
- 01.11.2006r ? konferencja prasowa dt. Realizacji projektu
- 11.2006r ? rekrutacja do projektu

Projekt ,, Małopolski Biznesmen?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. małopolskie
Rodzaj pomocy:
Celem projektu jest objęcie pomocą 8 osób ( po 4 z każdej edycji), które uzyskają wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
- osoby pozostające bezrobotne ( w tym podział na długotrwale bezrobotnych)
- osoby pracujące
- osoby pozostające nieaktywne zawodowo
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Realizowany od 01.10.2009r projekt ,, Małopolski Biznesmen? skierowany jest do osób w dowolnym przedziale wiekowym , spełniającym kryteria pozostawania bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy wstecz oraz kwalifikujących się do jednej z poniższych grup: pracujących, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych ( w tym wyróżnienie na długotrwale i krótkotrwale).
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
- 01.10.2009r - data rozpoczęcia realizacji projektu ( jego I edycji)
-02.11.2009 ? rozpoczęcie rekrutacji
Planowany czas realizacji projektu 01.10.2009 ? 31.09.2011

Projekt ,, Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą?

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
woj. małopolskie
Rodzaj pomocy:
,, Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą? ? założenia projektu to wyłonienie z każdej edycji ( gdyż projekt jest przewidziany na III edycje) 9- osobowej grupy, która zostanie objęta wsparciem w wysokości do 40 000zł. Dla 7 z 9 BO będzie możliwość starania się o podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł wypłacanej przez okres 6 miesięcy ( w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 12 miesięcy).
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Osoby fizyczne pozostające bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy.
Kryteria dodatkowo punktowane: osoby młode do 25 roku życia, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z terenów wiejskich; miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt ,,Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą? - projekt realizowany przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa Małopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 ?Rynek pracy otwarty na wszystkich" Działanie 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia?.
Projekt realizowany w III edycjach: II 2009, IV 2009, VI 2009.
Wsparcie w wysokości maksymalnej kwoty do 40 000 zł przewidziane zostało dla 9 osób z każdej edycji ( łącznie wsparcie przewidziane dla 27 BO). Spośród tych 9 osób rekomendowanych do uzyskania wsparcia, 7 przewidzianych jest do uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach przez 12 miesięcy).
I edycja projektu ZMP wyłoniła 10 Beneficjentów Ostatecznych wśród, których znalazło się 6 osób poniżej 30 roku życia.
W trackie rekrutacji do I, II, III edycji ZMP dodatkowe punkty uzyskali uczestnicy będący poniżej 25 roku życia.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
- realizowany w III edycjach : I edycja w lutym 2009r II edycja w kwietniu 2009r, III edycja w czerwcu 2009r.
- 01.11.2008 do 28.02.2011- przewidywany okres realizacji projektu


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS