"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
Adres:
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
Telefon:
(15) 833 34 00
Fax:
(15) 833 34 60
E-mail:
fundacja@opiwpr.org.pl
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w Polsce. Świadczymy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe. Prowadzimy także działalność szkoleniowo - hotelową, w ośrodku konferencyjno - Hotel Basztowy. Pracujemy z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządami lokalnymi, rolnikami oraz młodzieżą.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:

Projekty skierowane do ludzi młodych zakładają kompleksowe wsparcie począwszy od informacji, doradztwa, szkoleń i wsparcia kapitałowego - dotacji i wsparcia pomostowego. Działania te aktywizują młodych ludzi w kierunku tworzenia i prowadzenia własnych firm jako alternatywy do rynku pracy.
Młodym ludziom oferujemy:

  • pożyczki, przyznawane na korzystnych zasadach, przeznaczone na uruchamianie małej firmy lub rozwój działalności gospodarczej
  • bezpłatne usługi informacyjne oraz szkolenia podnoszące stan wiedzy oraz umiejętności z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych, z uwzględnieniem zagadnień: administracji, prawa pracy, finansów, marketingu oraz planowania działalności gospodarczej i budowania biznes planu przedsięwzięcia, zarządzania małą firmą, planowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  • usługi doradcze w zakresie opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięć, sporządzania biznes planów, przygotowywania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych, opracowywania strategii działania na rynku
  • uczestnictwo w projektach wspierających rozwój przedsiębiorczości z udziałem bezzwrotnej pomocy finansowej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i programów pomocowych
  • konkursy ubiegania się o małe dotacje na realizację dobrych pomysłów dla swojego środowiska
  • szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej, źródeł finansowania działalności małych organizacji, opracowywania wniosków o dotacje i zarządzania projektami
  • udział w projektach informacyjno-edukacyjnych na tematy związane z wykorzystywaniem funduszy pomocowych dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju przedsiębiorczości na wsi, opartej na zasobach naturalnych i tradycjach kulturowych regionu
  • szkolenia i doradztwo wspierające rozwój umiejętności przedsiębiorczych i wzrost zaangażowania w życie publiczne i inicjatywy społeczne wsi.


Promocja Przedsiębiorczości

Adres strony internetowej projektu:
Zasięg terytorialny działań:
Projekt był realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego w powiatach: sandomierskim, ostrowieckim, buskim i staszowskim.
Rodzaj pomocy:
Projekt dotyczył aktywizacji osób zamierzających po raz pierwszy rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz finansowe. Celem bezpośrednim działania było powstanie i umocnienie nowych mikroprzedsiębiorstw.
Wsparcie doradczo-szkoleniowe polegało na zorganizowaniu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenie usług doradczych w odpowiedzi na indywidualne potrzeby beneficjentów. Szkolenia prowadzone były według sprawdzonego od wielu lat programu szkoleniowego, zawierającego podstawowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia firmy.
Usługi doradcze były uzupełnieniem wiedzy nabytej podczas szkoleń i polegały na zorganizowaniu indywidualnej opieki doradcy oraz dyżurów specjalistów.
Wsparcie finansowe - wypłata wsparcia pomostowego (700 zł wypłacane miesięcznie przez okres 6-12 miesięcy od momentu uruchomienia działalności i jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności (w wysokości do 20.000 zł) .
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
Projekt skierowany był do osób fizycznych nie zarejestrowanych, jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowane były osoby odchodzące z rolnictwa, zagrożone utratą zatrudnienia i młodzież do 25 roku życia.
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Projekt zakładał przeszkolenie 240 osób z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto zakładał udzielenie usług doradczych dla 60 przedsiębiorców oraz udzielnie 40 dotacji.
Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane.
W celu utrzymania rezultatów projektu przedsiębiorcom zapewniono opiekę indywidualnego opiekuna (coaching) oraz pomoc doradczą udzielaną przez specjalistów z prawa, podatków i ZUS.
Efektem dodanym jest wzrost dochodów samorządów lokalnych poprzez wpływy z podatków od nieruchomości i dochodowych odprowadzanych przez nowopowstałe przedsiębiorstwa, wzrost wartości sprzedanej przemysłu, handlu i usług w wyniku utrzymania przedsiębiorstw na rynku, zmniejszenie skutków bezrobocia w tym wydatków opieki społecznej. Beneficjenci ostateczni mieli możliwość nabycia umiejętności prowadzenia firmy, wypełniania formularzy do organów administracji publicznej, umiejętności sporządzania biznes planów, zarządzania środkami finansowymi. Zmniejszenie bezrobocia pośrednio przyczyni się do zmniejszenia przestępczości gospodarczej i kryminalnej.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:
Projekt realizowany był w okresie sierpień 2005 ? październik 2007.


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS