"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw 2009 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Nazwa organizacji/ instytucji:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
Adres:
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
Telefon:
(89) 521-12-50
Fax:
(89) 521-12-60
E-mail:
Adres strony internetowej:
Krótki opis działań całej organizacji:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie działa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Podejmuje różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie. Organizuje i prowadzi szkolenia oraz świadczy usługi informacyjne.
Działalność WMARR ściśle związana jest z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Pośredniczyła w różnych formach rozdysponowania funduszy unijnych począwszy od programów przedakcesyjnych aż do obecnych funduszy strukturalnych pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Ponadto WMARR uczestniczy w krajowych i międzynarodowych organizacjach działających na rzecz rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości.
Opis dotychczasowych działań adresowanych do ludzi młodych:
WMARR nie realizuje projektu adresowanego wyłącznie do ludzi młodych (do 30 roku). Działania WMARR skierowane są do przedsiębiorstw lub osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą m.in. w zakresie:
- doradztwa w zakresie transferu technologii
- prowadzenia regionalnych projektów klastrowych
- doradztwa na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów gospodarczych
- doradztwa w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszy pomocowych UE przez Regionalny Punkt Konsultacyjny
- organizacji szkoleń, seminariów i konferencji
- bezpłatnych usług informacyjnych
- udzielania pożyczek przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy (działający w strukturach WMARR)
- audytu technologicznego


Regionalny Punkt Konsultacyjny

Zasięg terytorialny działań:
województwo warmińsko-mazurskie
Rodzaj pomocy:
Regionalny Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Udzielane informacje dotyczą zarówno podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, w tym funduszy wsparcia UE oraz rządu polskiego. Punkt Konsultacyjny pełni funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla mikro, małych i średnich firm.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Zasięg terytorialny działań:
województwo warmińsko-mazurskie
Rodzaj pomocy:
Regionalny Fundusz Pożyczkowy oferuje wsparcie finansowe w postaci pożyczek.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
mikro, małe przedsiębiorstwa oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Międzynarodowe projekty sieciowe (Enterprise Europe Network, NEEBOR)

Zasięg terytorialny działań:
międzynarodowy
Rodzaj pomocy:
WMARR w ramach inicjatywy Enterprise Europe Network oferuje przedsiębiorcom punkt kompleksowej obsługi, w którym mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług m.in. w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych, udostępniania informacji na temat prawa, polityk i programów UE. Natomiast w ramach uczestnictwa w sieci NEEBOR (The Network of Eastern External Border Regions) WMARR koncentruje się na wymianie doświadczeń, wiedzy oraz wykorzystaniu rozwiązań dla zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
mikro, małe, średnie , duże przedsiębiorstwa
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Regionalna Instytucja Finansująca

Zasięg terytorialny działań:
województwo warmińsko-mazurskie
Rodzaj pomocy:
Regionalna Instytucja Finansująca jest częścią WMARR wdraża programy pomocowe UE ukierunkowane na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
mikro, małe, średnie , duże przedsiębiorstwa ? w zależności od kategorii działania
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Rolą RIF jest przyjmowanie i rejestracja wniosków od wnioskodawców, ich ocena i zawieranie umów z beneficjentami, monitorowanie i rozliczanie. Obecnie RIF wdraża cześć działań osi Przedsiębiorczość Regionalnego Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:

Regionalny System Wspierania Innowacji

Zasięg terytorialny działań:
województwo warmińsko-mazurskie
Rodzaj pomocy:
Konsultanci RSWI poprzez spotkania z przedsiębiorcami oraz uczniami szkół średnich doradzają i informują na temat możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, pozyskiwania nowych technologii, własności intelektualnej.
Do kogo skierowany jest projekt? Kto może wziąć w nim udział? Beneficjenci działań:
mikro, małe, średnie , duże przedsiębiorstwa
Główne założenia projektu. Idea projektu. Cechy wyjątkowe, wyróżniające projekt.:
Regionalny System Wspierania Innowacji jest projektem własnym WMARR. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców oraz mieszkańców i instytucji woj. warmińsko-mazurskiego.
Najważniejsze daty i wydarzenia projektu.:


Komitet Koordynacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Lewiatan Lewiatan Formu Młodych
Bank Przedsiębiorczych Inicjatyw powstał dzięki:
UPS