"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2014-06-26

FOR poleca książkę: Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

Py­tania o przy­czyny i skutki pań­stwa so­cjal­nego (ang. we­lfare state) na­leżą nie tylko do naj­waż­niej­szych za­gad­nień eko­nomii, ale są także nie­od­łączną czę­ścią na­szego co­dzien­nego życia. Wiążą się bo­wiem bardzo mocno z bodaj naj­waż­niejszą war­to­ścią, jaką dla każ­dego czło­wieka jest wolność. Niniejsza książka jest pierwszą po­zycją, która w sposób ca­ło­ściowy tłu­maczy eks­pansję pań­stwa so­cjal­nego i mierzy się z naj­waż­niej­szymi mi­tami na temat jego skutków.


Marek Ra­dzi­kowski jest dok­torem eko­nomii, ad­iunktem w Ka­te­drze Mię­dzy­na­ro­do­wych Stu­diów Po­rów­naw­czych Szkoły Głównej Han­dlowej. W la­tach 2008‐2013 był szefem ga­bi­netu po­li­tycz­nego (szefem do­radców) wi­ce­pre­miera i mi­ni­stra fi­nansów Jacka Ro­stow­skiego. Wcze­śniej m.in. współ­two­rzył Forum Oby­wa­tel­skiego Roz­woju (FOR) jako wi­ce­dy­rektor działu ana­li­tycz­nego i za­stępca głów­nego ekonomisty.

Czytaj więcej

Wspierają nas