"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Regulamin konkursu na komiks i animację - III edycja

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS I ANIMACJĘ O TEMATYCE EKONOMICZNEJ – III EDYCJA

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR (zwana też dalej: Organizatorem) z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000277658.

Partnerem konkursu jest Bank Zachodni WBK (zwany dalej: Partnerem).

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.for.org.pl

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich i ma zasięg ogólnopolski.

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie konkursu.

5. Celem konkursu jest:
- upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks oraz animacja,
- umożliwienie ujawnienia się i wypromowania indywidualnych
talentów artystycznych.

6. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu lub animacji o tematyce ekonomicznej w jednej
z kategorii tematycznych:

- Z budżetu, czyli z naszych podatków - o absurdalnych wydatkach.
- Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej?
- Od czego zależy nasza emerytura?
- Dobre prawo - lepszy rozwój.

Materiały pomocnicze, opisujące każdy z tematów, znajdują się na stronie internetowej www.for.org.pl

7. Technika wykonywania prac jest dowolna, jednak z zastrzeżeniem, by umożliwiała reprodukcję
i powielanie.

8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.

9. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość,
o maksymalnej objętości 8 stron (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 – 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy) lub tylko jedną pracę multimedialną (czas trwania: od 60 do 120 sekund, technika dowolna (2D
lub 3D), format: MP4 lub inny dający się odtworzyć w Media Player lub Quick Time).

Uczestnik nie może wysłać jednocześnie pracy komiksowej i multimedialnej.

Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.

10. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:

1) Prace komiksowe powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę.
Plansze wyłącznie w formacie pionowym A4, na każdej stronie na odwrocie powinny posiadać:
• kategorię tematyczną,
• kategorię wiekową,
• imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora,
• numer strony.

Prosimy w miarę możliwości o dołączanie do komiksów płyt CD z pracami w wersji elektronicznej.

2) Prace multimedialne powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD.
Na płycie z pracą multimedialną należy czytelnie podać:
• kategorię tematyczną,
• imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora.

Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu.

Prace nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe.

11. Nadesłane prace będą oceniane w czterech kategoriach tematycznych:
- Z budżetu, czyli z naszych podatków - o absurdalnych wydatkach.
- Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej?
- Od czego zależy nasza emerytura?
- Dobre prawo - lepszy rozwój

Prace komiksowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- do ostatniej klasy gimnazjum włącznie
- powyżej gimnazjum
Prace multimedialne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z zaproponowanym opisem tematu,
- oryginalności artystycznej,
- atrakcyjności wizualnej.

12. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
- Leszek Balcerowicz,
- Tomasz Bagiński,
- Jacek Fedorowicz,
- Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego,
- Michał Ogórek,
- Marek Raczkowski,
- Antoni Rodowicz,
- Artur Adamski.

13. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
Za prace komiksowe (I, II i III miejsce wybierane jest ze wszystkich prac nadesłanych w obu grupach wiekowych)
• I miejsce – 5000 zł
• II miejsce – 3000 zł
• III miejsce – 2000 zł
• Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych w grupie wiekowej do ostatniej klasy gimnazjum - po 1000 zł
• Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych w grupie wiekowej powyżej gimnazjum -
po 1000 zł

Za prace multimedialne (bez podziału na kategorie wiekowe)
• I miejsce – 5000 zł
• II miejsce – 3000 zł
• III miejsce – 2000 zł
• Wyróżnienia w każdej z 4 kategorii tematycznych - po 1000 zł

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane.

Organizator zastrzega możliwość opublikowania innych wybranych prac konkursowych.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania wyróżnień w danej kategorii lub dokonania innego podziału nagród i wyróżnień, niż określony w punkcie 13.

14. Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu
z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa, a Organizator oraz Partner zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), przed wydaniem nagród zwycięzcom konkursu obliczą, pobiorą od nich i odprowadzą do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości 10%.

15. Prace należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 9 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Fundacji FOR, al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs na komiks i animację” wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 22. i 23.

16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2011 r. Nazwiska zwycięzców
i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.for.org.pl po oficjalnym wręczeniu nagród.

17. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się nie później niż do końca czerwca 2011 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni
w jeden z następujących sposobów: listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowanie wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych
i w internecie jako formy promocji autora, komiksu lub animacji. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

19. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych i multimedialnych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

20. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału
w konkursie na komiks i animację o tematyce ekonomicznej. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

21. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom oraz partnerowi i patronom konkursu zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

22. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji komiksów
i animacji, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych
i ich poprawienia.

23. Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.for.org.pl i należy go dołączyć do nadsyłanej pracy komiksowej
i multimedialnej.

24. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Partnera.

25. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

27. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do komisji konkursowej.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.

30. Reklamacje i roszczenia związane z konkursem należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia
9 maja 2011 r. na piśmie z uzasadnieniem. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.